INFORMACJE PRAWNE

* ZASTRZEŻENIA PRAWNE *

 1. Witryna internetowa www.csk.pl oraz csk24.com jest własnością CSK sebastian Paluch z siedzibą ul. Leona Heyki 2, 70-631 Szczecin, NIP 8512576380, zwane dalej CSK.
 2. Wszelkie publikacje, artykuły, materiały szkoleniowe, multimedialne zestawy egzaminacyjne, prezentacje zawarte na stronie internetowej są własnością CSK (za wyjątkiem fragmentów np. artykułów stanowiących tzw. dozwolony użytek) i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody CSK wskazującej na warunki ich używania.
 3. Materiały szkoleniowe, prezentacje, formularze próbnych egzaminów itp przygotowane są do celów samokształcenia i mogą być bez ograniczeń wykorzystywane wyłącznie przez osoby prywatne do własnego i osobistego użytku.
 4. Wszystkie artykuły zawarte na stronie głównej CSK oraz w odnośniku Aktualności objęte są prawem autorskim i podlegają prawnej ochronie. Nie zezwala się na przedruk artykułów w postaci cyfrowej lub papierowej bez uprzedniego otrzymania zgody (wskazanie źródła pochodzenia artykułu nie zastępuje zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim). Nieuprawnione użycie materiałów zawartych w witrynie CSK uprawnia właściciela materiałów do żądania zadośćuczynienia tytułem bezumownego korzystania z dzieła. Wartość odszkodowania jest ustalana odrębnie dla każdego z przypadków naruszenia zasad publikacji materiałów należących do CSK z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Ustala się następujące kwoty roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich w zakresie niedozwolonego użycia materiałów zawartych na stronie CSK:

300 zł netto – przedruk artykułu w całości bądź w części stanowiącej więcej niż 50% artykułu (uwzględniając liczbę znaków) przy założeniu podania źródła oryginalnego artykułu,
1000 zł netto – przedruk artykułu w całości bądź w części stanowiącej więcej niż 50% artykułu (uwzględniając liczbę znaków) przy założeniu niepodania źródła oryginalnego artykułu
10 000 zł netto – użycie materiałów szkoleniowych opublikowanych na stronach CSK do organizacji szkoleń komercyjnych bądź innych, za wyjątkiem przypadków tzw. dozwolonego użytku
100 000 zł netto – używanie opracowanych systemów egzaminacyjnych (testy egzaminacyjne w formie elektronicznej w zakresie kwalifikacji wstępnej, szkoleń ADR oraz szkoleń w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych) do organizacji komercyjnych szkoleń, w tym organizacji egzaminów próbnych w trakcie bądź po tych szkoleniach.

6. Prośby o udostępnienie artykułu / materiału do dalszej dystrybucji wraz ze wskazaniem jej zakresu oraz czasu trwania należy składać pocztą elektroniczną na adres email: biuro@csk.szczecin.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji prawnej stosuje się wprost przepisu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.


* REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO *

Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.csk.pl (dalej „Sklep”)  jest prowadzony przez firmę: CSK Sebastian Paluch, NIP 8512576380, ul. Leona Heyki 2, 70-631 Szczecin
 2. Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest:
 3. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 6. Adresem e-mail właściwym do kontaktu ze Sklepem jest: biuro@csk.szczecin.pl

Składanie i realizacja zamówienia.

 1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.csk.pl, zwanego dalej Formularzem.
 2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 5. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym lub przy odbiorze przesyłki kurierskiej, w opcji za pobraniem.
 8. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w punkcie 2 regulaminu, towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia.
 9. W przypadku niektórych produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do płatności przelewem.
 10. Zamówienia z formą płatności przelewem, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.
 11. Sklep prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej, tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem UPS, DHL lub Poczty Polskiej).
 12. Koszt wysyłki towaru zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany jest w formularzu zamówienia.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sklep. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sklepu całości ceny
 14. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (W INNYCH PRZYPADKACH WARUNKI SPRZEDAŻY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE )
 15. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu podawana jest również cena wysyłki zakupionego produktu wliczana do łącznej ceny produktu.
 16. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT.
 17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 19. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 20. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
 21. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.
 22. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

                Odstąpienie od umowy.

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zastrzeżono inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7.  Towar należy odesłać na adres CSK Sebastian Paluch, ul. Leona Heyki 2, 70-631 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostaje odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszty zwrotu rzeczy niewymienione w poprzednich punktach ponosi klient (opakowanie, przygotowanie do wysyłki, koszt wysyłki itp). Klient ponosi odpowiedzialność wynikającą ze zmniejszenia wartości towaru, jeżeli zmniejszenie tej wartości wynikało z korzystania z towaru  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

                Gwarancje i reklamacje

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia zakupionego produktu bez wad.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są dwuletnią gwarancją w ramach której Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na warunkach przedstawionych w dalszych punktach.
 3. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.
 4. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu 
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji i przesłanie go wraz z reklamowanym produktem. Paczkę należy odesłać na adres sprzedawcy. 
 6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 7. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.
 8. W przypadku gdy towar został zamówiony specjalnie dla potrzeb klienta (w ramach zamówienia indywidualnego) towar nie podlega zwrotowi, a zamówienie realizowane jest po wpłaceniu zaliczki – o takiej sytuacji klient informowany jest podczas finalizowania transakcji.
 9. Sklep informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

                Pozostałe.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

* OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH *

W celu realizacji usług Administrator, tj. CSK sp. z o.o. sp. kom. lub CSK Sebastian Paluch (w zależności od rodzaju usługi) powinien  dysponować danymi osobowymi:

 1. W zakresie usług rozliczeniowych:
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Numer karty kierowcy,
 • Data urodzenia kierowcy (wynika z zawartych na karcie kierowcy danych).

2. W zakresie usług doradczych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Data urodzenia,
 • Inne dane jeżeli są zawarte w dokumentacjach procesowych, kontrolnych, podatkowych itp.

3. W zakresie usług szkoleniowych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL.

4. Dane określone w punkcie 1 przetwarzane są z zachowaniem obowiązków, warunków i standardów określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679,

5. W rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (UE):

 • Administratorem danych osobowych jest CSK sp. z o.o. sp.kom.,
 • Przedstawicielem administratora jest IODO, Pani Grażyna Wawrzyniak.
 • Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie realizacji usługi wg konkretnego zlecenia,
 • Dane osobowe podlegające przetwarzaniu: Imię, Nazwisko, Numer PESEL, numer NIP, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail i inne, wskazane w treści konkretnego zlecenia.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, organy administracji państwowej, i inne, wskazane w informacjach dotyczących konkretnego zlecenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zleconej usługi, a w przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych, przez okres wynikający ze stosownych przepisów podatkowych,
 • Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora:
  • Ma prawo dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie przetwarzanych danych osobowych w formie pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie tych danych,
  • Ma prawo żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • Ma prawo złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,
  • Ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • Ma prawo żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych,
 • Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych,
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w celu zrealizowania czynności związanych z pierwotnym pozyskaniem danych osobowych, o czym osoba, której dane dotyczą, będzie w odpowiedni sposób informowana.

Uwaga! W celu zabezpieczenia plików wychodzących z CSK przed dostępem osób niepowołanych są one zabezpieczane przy użyciu archiwum RAR zabezpieczonego hasłem. Program do obsługi archiwów dostępny pod adresem: https://www.winrar.pl/winrar/pobierz.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.