Procedura RODO

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji usług Administrator, tj. CSK sp. z o.o. sp. kom. lub CSK Sebastian Paluch (w zależności od rodzaju usługi) powinien  dysponować danymi osobowymi:

 1. W zakresie usług rozliczeniowych:
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Numer karty kierowcy,
 • Data urodzenia kierowcy (wynika z zawartych na karcie kierowcy danych).

2. W zakresie usług doradczych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Data urodzenia,
 • Inne dane jeżeli są zawarte w dokumentacjach procesowych, kontrolnych, podatkowych itp.

3. W zakresie usług szkoleniowych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL.

4. Dane określone w punkcie 1 przetwarzane są z zachowaniem obowiązków, warunków i standardów określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679,

5. W rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (UE):

 • Administratorem danych osobowych jest CSK sp. z o.o. sp.kom.,
 • Przedstawicielem administratora jest IODO, Pani Grażyna Wawrzyniak.
 • Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie realizacji usługi wg konkretnego zlecenia,
 • Dane osobowe podlegające przetwarzaniu: Imię, Nazwisko, Numer PESEL, numer NIP, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail i inne, wskazane w treści konkretnego zlecenia.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, organy administracji państwowej, i inne, wskazane w informacjach dotyczących konkretnego zlecenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zleconej usługi, a w przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych, przez okres wynikający ze stosownych przepisów podatkowych,
 • Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora:
  • Ma prawo dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie przetwarzanych danych osobowych w formie pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie tych danych,
  • Ma prawo żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • Ma prawo złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,
  • Ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • Ma prawo żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych,
 • Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych,
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w celu zrealizowania czynności związanych z pierwotnym pozyskaniem danych osobowych, o czym osoba, której dane dotyczą, będzie w odpowiedni sposób informowana.

Uwaga! W celu zabezpieczenia plików wychodzących z CSK przed dostępem osób niepowołanych są one zabezpieczane przy użyciu archiwum RAR zabezpieczonego hasłem. Program do obsługi archiwów dostępny pod adresem: https://www.winrar.pl/winrar/pobierz.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.