INFORMACJE PRAWNE


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH PRZEZ CSK


 1.  [ZASADY OGÓLNE] CSK na zlecenie Klienta uczestniczy jako podmiot doradczy w sporach z organami administracji publicznej (krajowymi i zagranicznymi) na etapie od momentu kontroli drogowej bądź w siedzibie przedsiębiorstwa do postępowania przed NSA;do celów niniejszego regulaminu wszystkie czynności doradcze będą określane jako „obsługa prawna”.
 2. [UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW] CSK na życzenie klienta może występować w roli pełnomocnika na etapie postępowania przed organem I i II instancji w postępowaniach krajowych, oraz na etapie postępowania przed organem I instancji w postępowaniach zagranicznych.
 3. [RADCA PRAWNY, ADWOKAT] CSK na życzenie klienta może zapewnić reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego) na etapie postępowania przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 4. [DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW] Obsługa prawna konkretnej sprawy wymaga dostarczenia do biura CSK lub przesłania przez klienta poprzez e-mail skanu kompletu posiadanych dokumentów dotyczących danej sprawy oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do właściwego zapoznania się ze sprawą. W razie konieczności doprecyzowania aktualnego stanu sprawy upoważniony przedstawiciel CSK może przesłać drogą e-mail do Klienta listę pytań związanych ze sprawą. W sprawach niecierpiących zwłoki pytania mogą zostać przedstawione poprzez kontakt telefoniczny do osoby reprezentującej Klienta. Przesyłanie jakichkolwiek dokumentacji poprzez MMS nie jest uwzględniane.
 5. [ANALIZA SPRAWY I OFERTA] Po zapoznaniu się ze stanem sprawy i po dokonaniu oceny potencjalnych perspektyw powodzenia postępowania odwoławczego, przedstawia się stosowną argumentację wraz z ofertą cenową prowadzenia danej sprawy w ściśle określonym zakresie. Ocena szansy powodzenia sprawy jest informacją niewiążącą i nie może stanowić podstawy dochodzenia roszczeń wobec CSK. Oferta cenowa dotyczy obsługi prawnej sprawy od etapu bieżącego do etapu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (w sprawach cywilnych do etapu postępowania przed sądem I instancji) chyba, że w treści oferty zawężono lub rozszerzono zakres prowadzonej sprawy; wówczas uwzględnia się wyłącznie zakres wskazany w treści oferty. W cenę oferty nie wchodzi postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym chyba, że jest to wyraźnie wskazane w ofercie przesłanej do Klienta.
 6.  [SPRAWY SZCZEGÓLNE – TOLL COLLECT] Obsługa prawna związana z roszczeniami opartymi na wyroku TSUE SYGNATURA C-321/19 (BY, CZY przeciwko Bundesrepublik Deutschland) wynikającymi z użytkowania dróg płatnych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (system Toll Collect) polega na :
  a) sporządzeniu wniosków w języku niemieckim do BAG i TollCollect GmbH o zwrot nadpłaty,
  b) nadzorowaniu procesy wymiany korespondencji pomiędzy wnioskodawcą a adresatem
  c) bieżącym doradztwie dla klienta z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz praktyką,
  d) pośrednictwie w przyjęciu roszczenia przez niemiecką kancelarię prawną w razie konieczności wystąpienia na drogę sądową i organizacji wszystkich czynności w tym zakresie,
 7.  [WYNAGRODZENIE – SPRAWY TOLL-COLLECT] Sporządzenie dokumentacji związane z roszczeniem opisanym w punkcie 5a jest odpłatne z uwzględnieniem następujących warunków:
  a) Dla wartości opłat do 25000 Euro koszt sporządzenia stosownej dokumentacji to 380 zł – 520 zł netto w zależności od ilości dokumentów; ostateczna wartość usługi jest przedstawiana klientowi przed jej realizacją.
  b) W przypadku uiszczonych do Toll Collect opłat drogowych w wyższej kwocie kosz sporządzenia wniosków wynosi 380 zł za jeden rok rozliczeniowy.
  c) ostateczne warunki wynagrodzenia mogą się w szczególnych okolicznościach różnić od punktów a) i b). Wówczas klient jest informowany przed wykonywaniem usługi o jej cenie i proszony o wyrażenie pisemnej akceptacji. Usługa realizowana jest w ciągu 48 godzin od wyrażenia akceptacji i (gdzie stosowne) uiszczenia z góry wynagrodzenia na podstawie faktury pro forma. Decyzję o zapłacie z góry lub z dołu podejmuje i określa zleceniobiorca.
 8. [SKUTECZNOŚĆ] CSK nie odpowiada za skuteczność podjętych w dobrej wierze w ramach tzw. należytej staranności działań zmierzających do odzyskania nadpłaty o której mowa w pkt 6. Jednakże CSK podejmuje w tym zakresie wszelkie przewidziane regulaminem i prawem kroki do uzyskania dla klienta należnego wyniku sprawy.
 9. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ] W przypadku stwierdzenia, że działania podjęte w pkt 6 przez CSK nie spełniały warunków tzw. należytej staranności, klientowi przysługuje zwrot opłaty, którą uiścił tytułem wykonania usługi wraz z należnymi odsetkami. Zarzuty tzw. braku staranności po stronie CSK przedstawia i udowadnia osoba zainteresowana.
 10. [AKCEPTACJA OFERTY] Po zaakceptowaniu przez Klienta oferty:
  a) w przypadku klientów, którzy mają podpisaną stałą umowę współpracy z CSK – wystawiana jest faktura VAT z terminem płatności 14 dni obejmująca kwotę zawartą w ofercie; obsługa prawna danej sprawy jest podejmowana niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych dokumentów.
  b) w przypadku klientów nie mających podpisanej z CSK stałej umowy współpracy – wystawiana jest faktura pro forma i wysyłana jest drogą e-mail do Klienta. Usługi prawne są świadczone od momentu przesłania przez klienta potwierdzenia zapłaty za fakturę VAT pro forma. Faktura końcowa jest wysyłana do klienta pocztą tradycyjną niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy CSK
 11. [BRAK PŁATNOŚCI] Brak płatności w terminie opłat wskazanych w pkt 10 lit. b skutkuje uznaniem wycofania przez Klienta zlecenia na obsługę prawną danej sprawy. Brak płatności opłat o których mowa w pkt 10 lit. a skutkuje zawieszeniem świadczonej usługi prawnej do czasu zaksięgowania wpłaty.
 12. [WYMIANA KORESPONDENCJI] CSK w trakcie prowadzenia obsługi prawnej danej sprawy przesyła do klienta stosowne informacje wyłącznie drogą e-mail, zaś w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki, informuje o określonych okolicznościach telefonicznie osobę reprezentującą w danej sprawie Klienta. Bieżące informacje o postępach w sprawie są dostępne po zalogowaniu do Internetowego Konta Klienta.
 13.  [SPRAWY TERMINOWE] Jeżeli w danej sprawie występuje reżim czasowy na złożenie określonego pisma, tj. odwołania, skargi bądź zażalenia, zaś klient nie otrzymał od CSK stosownej dokumentacji lub potwierdzenia wysłania dokumentacji do organu/sądu (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa) do 3 dni roboczych przed określonym terminem, obowiązkiem strony jest poinformowanie CSK o tym fakcie. Z uwagi na zdarzające się awarie systemów teleinformatycznych występujące niezależnie od CSK, w celu uniknięcia ryzyka niedostarczenia (np. nieotrzymania przez Klienta lub we właściwym terminie przez organ) określonej dokumentacji oraz dla uniknięcia ryzyka uchybienia terminu, strona ma obowiązek nadzorować wyznaczone przez organ administracji terminy i w razie wątpliwości niezwłocznie poinformować o tym CSK. W przypadku, gdy CSK reprezentuje Klienta w drodze pełnomocnictwa przed organem I i II instancji, nadzór nad przestrzeganiem terminów spoczywa na CSK. W przypadku postępowań przed WSA i NSA nadzór nad przestrzeganiem terminów spoczywa na kliencie za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu wyznaczonemu przez CSK.
 14. CSK informuje na bieżąco o postępach prowadzonej sprawy Klienta. Jednocześnie CSK służy bieżącym doradztwem w niniejszej sprawie, wskazuje tryby postępowania, proponuje alternatywne rozwiązania problemów itp.
  9a. Informacje prawne lub odnośnie etapów prowadzonej sprawy udzielane telefonicznie nie mają charakteru wiążącego. Wyłącznie informacje przesyłane drogą e-mail mają charakter wiążący.
 15. Czynności wykonywane w ramach obsługi prawnej CSK zobowiązuje się wykonywać z należytą starannością, najlepszą wiedzą, w oparciu o aktualne orzecznictwo i postęp techniczny, z zachowaniem przepisowych terminów, z priorytetem osiągnięcia zamierzonych rezultatów, tj. oczekiwań po stronie Klienta.
 16. W przypadku udokumentowanego nierzetelnego lub błędnego zrealizowania obsługi prawnej, CSK zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej zapłaty za realizację usługi, a jednocześnie zobowiązany jest do zapłaty zadośćuczynienia Zleceniodawcy w wysokości ceny usługi. Zadośćuczynienie nie jest należne, jeśli Zleceniobiorca podjął należne działania i cofnął niekorzystny skutek działania nierzetelnego bądź błędnego. Nieosiągnięcie zamierzonego rezultatu w sprawie przez CSK pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie stanowi działania nierzetelnego lub błędnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 17. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy KC.
 18. Uiszczenie przez Klienta opłaty, o której mowa w pkt 6 świadczy o przyjęciu niniejszego regulaminu do wiadomości i o zaakceptowaniu jego postanowień.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2013 i obowiązuje do odwołania.
 20. W przypadku wątpliwości odnośnie treści OWRUP klient przed udzieleniem zlecenia ma prawo żądania doprecyzowania warunków współpracy za pośrednictwem korespondencji e-mail.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE  – PRAWA AUTORSKIE


 1. Witryny internetowe www.csk.pl, csk.szczecin.pl, polskikierowca.pl, spft.pl oraz csk24.com są własnością CSK Sebastian Paluch z siedzibą ul. Leona Heyki 2, 70-631 Szczecin, NIP 8512576380, zwane dalej CSK.
 2. Wszelkie publikacje, artykuły, materiały szkoleniowe, multimedialne zestawy egzaminacyjne, prezentacje zawarte na stronach internetowych, a także na profilu oficjalnym CSK w serwisie Facebook, są własnością CSK (za wyjątkiem fragmentów np. artykułów stanowiących tzw. dozwolony użytek) i nie mogą być powielane bez uprzedniej pisemnej zgody CSK wskazującej na warunki ich używania.
 3. Materiały szkoleniowe, prezentacje, formularze próbnych egzaminów itp przygotowane są do celów samokształcenia i mogą być bez ograniczeń wykorzystywane wyłącznie przez osoby prywatne do własnego i osobistego użytku.
 4. Wszystkie artykuły zawarte na stronie głównej CSK oraz w odnośniku Aktualności objęte są prawem autorskim i podlegają prawnej ochronie. Na tej samej zasadzie ochroną objęte są artykuły publikowane na stronie oficjalnej przedsiębiorstwa CSK w serwisie Facebook. Nie zezwala się na przedruk artykułów w postaci cyfrowej lub papierowej bez uprzedniego otrzymania zgody (wskazanie źródła pochodzenia artykułu nie zastępuje zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim). Nieuprawnione użycie materiałów zawartych w witrynie CSK (w tym w portalu Facebook) uprawnia właściciela materiałów do żądania zadośćuczynienia tytułem bezumownego korzystania z dzieła. Wartość odszkodowania jest ustalana odrębnie dla każdego z przypadków naruszenia zasad publikacji materiałów należących do CSK z zastrzeżeniem punktu 5.
 5. Ustala się następujące kwoty roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich w zakresie niedozwolonego użycia materiałów zawartych na stronie CSK (w tym na portalu Facebook):

300 zł netto – przedruk artykułu w całości bądź w części stanowiącej więcej niż 50% artykułu (uwzględniając liczbę znaków) przy założeniu podania źródła oryginalnego artykułu,
1000 zł netto – przedruk artykułu w całości bądź w części stanowiącej więcej niż 50% artykułu (uwzględniając liczbę znaków) przy założeniu niepodania źródła oryginalnego artykułu
10 000 zł netto – użycie materiałów szkoleniowych opublikowanych na stronach CSK do organizacji szkoleń komercyjnych bądź innych, za wyjątkiem przypadków tzw. dozwolonego użytku
100 000 zł netto – używanie opracowanych systemów egzaminacyjnych (testy egzaminacyjne w formie elektronicznej w zakresie kwalifikacji wstępnej, szkoleń ADR oraz szkoleń w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych) do organizacji komercyjnych szkoleń, w tym organizacji egzaminów próbnych w trakcie bądź po tych szkoleniach.

6. Prośby o udostępnienie artykułu / materiału do dalszej dystrybucji wraz ze wskazaniem jej zakresu oraz czasu trwania należy składać pocztą elektroniczną na adres email: biuro@csk.szczecin.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji prawnej stosuje się wprost przepisu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.csk.pl (dalej „Sklep”)  jest prowadzony przez firmę: CSK Sebastian Paluch, NIP 8512576380, ul. Leona Heyki 2, 70-631 Szczecin
 2. Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest:
 3. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 6. Adresem e-mail właściwym do kontaktu ze Sklepem jest: biuro@csk.szczecin.pl

Składanie i realizacja zamówienia.

 1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.csk.pl, zwanego dalej Formularzem.
 2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 5. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 7. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym lub przy odbiorze przesyłki kurierskiej, w opcji za pobraniem.
 8. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w punkcie 2 regulaminu, towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu miesiąca od dnia złożenia zamówienia.
 9. W przypadku niektórych produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do płatności przelewem.
 10. Zamówienia z formą płatności przelewem, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.
 11. Sklep prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej, tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem UPS, DHL lub Poczty Polskiej).
 12. Koszt wysyłki towaru zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany jest w formularzu zamówienia.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sklep. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sklepu całości ceny
 14. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (W INNYCH PRZYPADKACH WARUNKI SPRZEDAŻY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE )
 15. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu podawana jest również cena wysyłki zakupionego produktu wliczana do łącznej ceny produktu.
 16. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT.
 17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 19. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 20. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
 21. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.
 22. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

                Odstąpienie od umowy.

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient ma obowiązek poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zastrzeżono inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7.  Towar należy odesłać na adres CSK Sebastian Paluch, ul. Leona Heyki 2, 70-631 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostaje odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszty zwrotu rzeczy niewymienione w poprzednich punktach ponosi klient (opakowanie, przygotowanie do wysyłki, koszt wysyłki itp). Klient ponosi odpowiedzialność wynikającą ze zmniejszenia wartości towaru, jeżeli zmniejszenie tej wartości wynikało z korzystania z towaru  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 10. W przypadku, gdy odesłany przez Klienta towar nosi ślady użytkowania, zwrot o którym mowa w punkcie 34 nie przysługuje. W takim przypadku odsyła się towar z powrotem do klienta.
 11. W przypadku, gdy towar zostaje odesłany po upływie 14 dni, o których mowa w pkt 34 i 35, decyzja o uznaniu zwrotu za skuteczny pozostaje wyłącznie w gestii Sklepu.Gwarancje i reklamacje
 12. Sklep ma obowiązek dostarczenia zakupionego produktu bez wad
 13. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są dwuletnią gwarancją w ramach której Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na warunkach przedstawionych w dalszych punktach
 14. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.
 15. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu 
 16. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji i przesłanie go wraz z reklamowanym produktem. Paczkę należy odesłać na adres sprzedawcy.  
 17. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 18. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu. 
 19. W przypadku gdy towar został zamówiony specjalnie dla potrzeb klienta (w ramach zamówienia indywidualnego) towar nie podlega zwrotowi, a zamówienie realizowane jest po wpłaceniu zaliczki – o takiej sytuacji klient informowany jest podczas finalizowania transakcji. 
 20. Sklep informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. 

  Pozostałe.

 21. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


W celu realizacji usług Administrator, tj. CSK sp. z o.o. sp. kom. lub CSK Sebastian Paluch (w zależności od rodzaju usługi) powinien  dysponować danymi osobowymi:

 1. W zakresie usług rozliczeniowych:
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Numer karty kierowcy,
 • Data urodzenia kierowcy (wynika z zawartych na karcie kierowcy danych).

2. W zakresie usług doradczych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL,
 • Data urodzenia,
 • Inne dane jeżeli są zawarte w dokumentacjach procesowych, kontrolnych, podatkowych itp.

3. W zakresie usług szkoleniowych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości,
 • Numer PESEL.

4. Dane określone w punkcie 1 przetwarzane są z zachowaniem obowiązków, warunków i standardów określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679,

5. W rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (UE):

 • Administratorem danych osobowych jest CSK sp. z o.o. sp.kom.,
 • Przedstawicielem administratora jest IODO, Pani Grażyna Wawrzyniak.
 • Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wyłącznie realizacji usługi wg konkretnego zlecenia,
 • Dane osobowe podlegające przetwarzaniu: Imię, Nazwisko, Numer PESEL, numer NIP, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail i inne, wskazane w treści konkretnego zlecenia.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelarie prawne, organy administracji państwowej, i inne, wskazane w informacjach dotyczących konkretnego zlecenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zleconej usługi, a w przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych, przez okres wynikający ze stosownych przepisów podatkowych,
 • Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora:
  • Ma prawo dostępu do danych, w szczególności może wnioskować o ujawnienie przetwarzanych danych osobowych w formie pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie tych danych,
  • Ma prawo żądania zmiany, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • Ma prawo złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych,
  • Ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,
  • Ma prawo żądania ujawnienia źródła pochodzenia danych osobowych,
 • Administrator nie dokonuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania danych osobowych,
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie są anonimizowane ani profilowane,
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w celu zrealizowania czynności związanych z pierwotnym pozyskaniem danych osobowych, o czym osoba, której dane dotyczą, będzie w odpowiedni sposób informowana.

Uwaga! W celu zabezpieczenia plików wychodzących z CSK przed dostępem osób niepowołanych są one zabezpieczane przy użyciu archiwum RAR zabezpieczonego hasłem. Program do obsługi archiwów dostępny pod adresem: https://www.winrar.pl/winrar/pobierz.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.