OFERTY PROMOCYJNE

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy transportowe do skorzystania z promocji „Jesienią rozlicz kierowców za darmo!”. Promocja obowiązuje w okresie od 15.10.2023 do 30.12.2023. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

REGULAMIN PROMOCJI:

 1. Przedmiotem promocji jest usługa rozliczeniowa kierowców zawodowych dla przedsiębiorstwa zajmującego się transportem krajowym lub/i międzynarodowym.
 2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorstw, posiadających ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na transport międzynarodowy. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli, czy przedsiębiorca kwalifikuje się do skorzystania z promocji.
 3. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które nie współpracowały z organizatorem promocji w okresie 48 miesięcy poprzedzającego miesiąc ogłoszenia promocji.
 4. W ramach promocji organizator na wniosek przedsiębiorstwa dokona rozliczenia czasu pracy kierowców na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców oraz w aspekcie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 (WE) w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego na podstawie danych z tachografu cyfrowego oraz kart kierowców. W ramach rozliczeń przygotowane zostaną rozliczenia podstaw oskładkowania i opodatkowania zgodnie ze stosownymi regulacjami obowiązującymi kierowców zawodowych.
 5. Rozliczenie, o którym mowa w punkcie 3 obejmuje:
  • ewidencję czasu pracy
  • analizę prawidłowości organizacji pracy wg rozporządzenia 561/2006
  • rozliczenie podstawy opodatkowania i oskładkowania oraz wartość możliwych do uzyskania obniżek
  • analizę prawidłowości obsługi tachografu wg rozporządzenia 165/2014
 6. Maksymalna ilość rozliczonych kierowców w ramach promocji dla przedsiębiorstwa wynosi 10, jeżeli informacje dotyczące aktywności kierowcy będą w formie plików z tachografu cyfrowego / karty kierowcy, lub 3 – dla kierowców pracujących w oparciu o tachografy analogowe. Rozliczenie większej ilości kierowców, na życzenie przedsiębiorstwa, w okresie promocji na zasadach ogólnych wg oferty, po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem promocji. W przypadku występowania w danym przedsiębiorstwie zapisów zarówno cyfrowych lub analogowych, do rozliczenia maksymalnej ilości rozliczeń objętych promocją stosuje się przelicznik 1 zapis analogowy = 3,33 zapisu cyfrowego.
 7. Usługa rozliczeniowa objęta promocją realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich dokumentów niezbędnych do jej wykonania.
 8. Usługa objęta promocją może być zrealizowana wyłącznie na podstawie zgłoszenia, wysłanego na adres e-mail organizatora tj. biuro@csk.pl przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego przedsiębiorstwa, zgodnie z zapisami w CEIDG lub KRS. Zgłoszenia przesłane przez osoby nieuprawnione bądź przez przedsiębiorstwa niespełniające innych warunków określonych w niniejszym regulaminie będą usuwane bez odpowiedzi.
 9. Maksymalna ilość kwalifikujących się do skorzystania z promocji przedsiębiorstw transportowych wynosi 50 w każdym z miesięcy kalendarzowych w trakcie trwania promocji. Organizator informuje przedsiębiorstwo o braku możliwości skorzystania z promocji w danym miesiącu, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy wartość określoną w zdaniu poprzednim. Jednocześnie organizator oferuje możliwość skorzystania z rozliczenia w kolejnym miesiącu obowiązywania promocji z zastrzeżeniem, że taka oferta nie może być złożona w ostatnim miesiącu trwania promocji.
 10. Warunkiem skorzystania z promocji jest zgoda przedsiębiorstwa na przetwarzanie danych osobowych.
 11. W ramach promocji organizator łącznie z raportami przekaże przedsiębiorstwu propozycje na temat możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia bądź optymalizacji rozliczeń.
 12. W ramach promocji nie przewiduje się konsultacji prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego lub trybów i sposobów zatrudnienia kierowcy.
 13. Rozliczenia wykonane w ramach promocji realizowane są na podstawie dostarczonych przez przedsiębiorstwo dokumentów. Jakiekolwiek błędy w wykonanych rozliczeniach powstałe w wyniku przekazania nieprawidłowych informacji początkowych nie skutkują uznaniem wadliwości rozliczeń objętych promocją.
 14. Organizator zrzeka się wszelkie odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne, gospodarcze, organizacyjne wynikłe z użycia w działalności przedsiębiorstwa rozliczeń objętych promocją. Rozliczenia wykonane w ramach promocji nie mogą być wykorzystywane do postępowań sądowych, administracyjnych i innych bez konsultacji z organizatorem promocji oraz uzyskania pisemnej zgody.
 15. Organizator dokłada należytej staranności w celu wykonania rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Propozycje dotyczące optymalizacji kosztów, przekazane przedsiębiorstwu po dokonaniu rozliczeń, nie stanowią opinii prawnej i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź żądań wobec organizatora w przyszłości.
 16. Po wykonaniu usługi objętej promocją:
  • klient może zdecydować się na dalszą współpracę na podstawie odrębnej oferty, wówczas uzyskane w ramach promocyjnego rozliczenia dane i informacje stanowią podstawę do kontynuowania rozliczeń,
  • klient nie decyduje się na dalszą współpracę, wówczas wszelkie dane, informacje oraz dokumenty pozyskane w ramach usługi objętej promocją zostają niezwłocznie usunięte z systemów informatycznych organizatora, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@csk.pl lub listownie na adres CSK sp. z o.o.. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 30 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 18. Regulamin promocji w czasie jej trwania może być w każdym czasie zmieniony przez organizatora bez wcześniejszego powiadomienia.
 19. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest CSK sp. z o.o.. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych określone są w polityce prywatności CSK, której treść dostępna jest pod adresem https://csk.pl/procedura-rodo/
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.