Testy egzaminacyjne

Egzamin w zakresie kwalifikacji wstępnej przeprowadzany jest dla kandydatów na kierowców zawodowych w oparciu o przepisy par. 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

a) test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz

b) test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

a) 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz

b) 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut. System egzaminacyjny przygotowany przez CSK zawiera ponad 1000 pytań z oficjalnej bazy egzaminacyjnej. Kliknij w logo powyżej aby rozpocząć egzamin.

Test online CPC - quiz egzaminacyjny dla zarządzających transportem

UWAGA – W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM NIEAKTUALNE PYTANIA!

AKTUALNY STAN PRAWNY WYŁĄCZNIE W WERSJI DRUKOWANEJ DO NABYCIA W SKLEPIE

Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu zarobkowego jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Jednym z warunków uzyskania uprawnień przewozowych jest udokumentowanie odpowiedniej wiedzy w zakresie transportu drogowego, co wiąże się z koniecznością uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Certyfikatem kompetencji legitymować się powinien sam przewoźnik, osoba na stanowisku kierowniczym (w przypadku osób prawnych) bądź inna osoba u niego zatrudniona. Alternatywnie, na zasadach określonych w rozporządzeniu, istnieje możliwość w ograniczonych przypadkach wyznaczenia „zewnętrznego” zarządzającego transportem na zasadach umowy-zlecenia, menedżerskiej bądź innej, precyzującej dokładnie zadania zarządzającego. Niezależnie od trybu wyznaczenia zarządzającego istnieje jedna najważniejsza zasada – działalność osoby posiadającej certyfikat w danym przedsiębiorstwie nie może być pozorna, tj. zarządzający musi mieć rzeczywisty, realny i udokumentowany wpływ na działalność danego podmiotu. Ocena realnego działania zarządzającego może być również weryfikowana przez uprawnione organy kontrolne.

Zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu jest bardzo szeroki – zasadniczo obejmuje on cały zakres wiedzy w zakresie prawa administracyjnego, drogowego, finansowego, pracy, podatkowego itp., które może mieć związek z działalnością.

Brak znajomości poszczególnych przepisów nie wiąże się wyłącznie z ryzykiem „oblania” egzaminu. Prawdziwe problemy pojawiają się wówczas, gdy osoba nie dysponująca odpowiednią wiedzą zda egzamin i uzyska upragniony certyfikat kompetencji. Wiąże się to z faktem, że ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym w załączniku nr 2 przewiduje bardzo wysokie kary pieniężne za naruszenie warunków wykonywania przewozu drogowego, które nakładane są bezpośrednio na zarządzającego transportem. Jednorazowo zarządzający może otrzymać karę w wysokości aż 3000 zł. Należy tu jednak zauważyć, że odpowiedzialność ta wiąże się z każdym pojedynczym przewozem wykonywanym przez przewoźnika, co oznacza, że istnieje możliwość otrzymania odrębnej kary pieniężnej za każdy odrębnie wykonany przewóz drogowy. Największe ryzyko ponoszą zarządzający „wirtualnie”, tj. „użyczający” certyfikat do celów uzyskania zezwolenia bez sprawowania faktycznego nadzoru w danym przedsiębiorstwie, licząc wyłącznie na tzw. „łatwy” zarobek. W takich przypadkach ryzyko otrzymania kary pieniężnej, zwykle niewspółmiernie wysokiej do wynagrodzenia za „użyczenie” certyfikatu to tylko jeden z problemów. Stwierdzenie wielu najpoważniejszych naruszeń w toku kontroli wiąże się często z utratą dobrej reputacji, a to skutkuje zawieszeniem certyfikatu kompetencji na określony w ustawie okres, do czasu zastosowania tzw. środków rehabilitacyjnych (okres zawieszenia certyfikatu może trwać od roku nawet do 5 lat w zależności od przyczyn zawieszenia certyfikatu).

Aby właściwie przeprowadzić proces certyfikacji i uzyskać upragniony dokument należy przestrzegać poniższych warunków:

  • Wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem się na egzamin należy wykonać w terminie do miesiąca przed planowanym egzaminem. Zbyt późne zgłoszenie na egzamin może skutkować niezakwalifikowaniem na dany termin.
  • Zawiadomienie o dacie i godzinie egzaminu otrzymuje się na adres zamieszkania informację z ITS przesyłką poleconą w tygodniu, w którym ma się odbyć egzamin – należy uzbroić się w cierpliwość; jeżeli nie dostaną Państwo informacji do czwartku przed egzaminem, w piątek należy zadzwonić bezpośrednio do ITS.
  • Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu i zadania egzaminacyjnego. Test obejmuje zakres zagadnień określony w części I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
  • Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań.
  • Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. Na każde pytanie w teście przypadają cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których więcej niż jedna może być poprawna. Wybraną odpowiedź lub wybrane odpowiedzi kandydat zaznacza znakiem (x). W przypadku pomyłki w zaznaczaniu właściwej odpowiedzi kandydat jest obowiązany obwieść błędnie zaznaczoną (zakreśloną) odpowiedź kółkiem, złożyć przy niej swoją parafę, a następnie zaznaczyć znakiem (x) inną odpowiedź, uznaną przez kandydata za właściwą.
  • Czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut. Czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.
  • Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez kandydata z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.
  • W trakcie egzaminu zabrania się korzystania z dodatkowych materiałów.

TESTY EGZAMINACYJNE DO ĆWICZEŃ DOSTĘPNE W NASZYM SKLEPIE (KLIKNIJ W OBRAZEK):

 


Test online ADR - quiz egzaminacyjny dla kierowców 

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.