Czechy – płaca minimalna

W marcu 2017 Republika Czeska przyjęła ustawę nr 93/2017, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. Celem tej ustawy jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej poprzez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Jego celem jest zapobieganie i eliminowanie nadużyć w zakresie przepisów dot. transgranicznego świadczenia usług zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu UE, a także przepisów zawartych w Dyrektywie 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Przepisy czeskiego art. 136 ustawy nr 435/2004 w sprawie zatrudnienia zostały zmienione i począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 r., wprowadzono obowiązki pracodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE, tymczasowo delegującego pracownika do pracy w Republice Czeskiej w zakresie międzynarodowego świadczenia usług dotyczące posiadania przez pracownika delegowanego przy sobie kopii dokumentów potwierdzających istnienie zatrudnienia w kraju delegującym przetłumaczonych na język czeski. Mając na uwadze powyższe, przed rozpoczęciem przewozu drogowego na terenie Czech należy zaopatrzyć kierowcę w kopię umowy o pracę w języku czeskim.

Dokumentem wymaganym w trakcie kontroli jest przede wszystkim umowa o pracę lub umowa o innym charakterze (cywilno-prawna) zawarta między delegowanym pracownikiem a delegującym , zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym zwykle działa pracownik delegowany. Obowiązek ten dotyczy wszystkich delegowanych pracowników, w tym pracowników działających w transporcie drogowym.

Organy kontroli pracy, tzn. Państwowa Inspekcja Pracy i Regionalne Inspektoraty Pracy są upoważnione do przeprowadzania inspekcji w celu ustalenia, czy obowiązki powyższe są przestrzegane. Kierowcy mogą być zobowiązani do przedstawienia odpowiednich dokumentów w języku czeskim. Jeśli dokumenty te nie zostaną przedstawione organom kontroli pracy, pracodawca może być zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości do 500 000 CZK.

Jeśli pracownik spoza Republiki Czeskiej przebywa na terytorium Republiki Czeskiej w celu świadczenia usług, pracownik ten może być zobowiązany przez organy kontroli pracy do złożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego miejsce ubezpieczenia społecznego (A1), który w przypadku delegowania pracownika w ramach świadczenia usług jest wydawany przez upoważniony organ w państwie działalności przedsiębiorstwa delegującego (w Polsce ZUS).

Data dodania:

30 października 2017

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.