Istotny błąd w polskim tłumaczeniu Pakietu Mobilności

Przepisy pakietu mobilności związane z korektą i uzupełnieniem regulacji związanych z czasem pracy kierowców weszły w życie 20 sierpnia. Szczegółowa analiza wykonana przez CSK  treści jednego z rozporządzeń pakietu, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 wykazała, że w polskiej wersji tłumaczenia zawarty jest poważny błąd zmieniający cały sens przepisu. Mianowicie mowa o regulacji dotyczącej nowego trybu korzystania z odpoczynku tygodniowego (zasady korzystania z dwóch kolejnych skróconych odpoczynków tygodniowych). Polska wersja językowa art. 8 ust. 6 akapit 3 zmienionego rozporządzenia 561/2006 brzmi:
PL –> W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może, poza państwem członkowskim siedziby, wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.
Ta sama regulacja w języku źródłowym (angielskim) ma postać:
EN–> By way of derogation from the first subparagraph, a driver engaged in international transport of goods may, outside the Member State of establishment, take two consecutive reduced weekly rest periods provided that the driver in any four consecutive weeks takes at least four weekly rest periods, of which at least two shall be regular weekly rest periods.
Polska wersja językowa prowadzi do konkluzji, że kierowca może wykorzystać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod warunkiem, że w ciągu kolejnych (w polskim języku: następnych) czterech tygodni  kierowca wykorzysta cztery okresy odpoczynku tygodniowego, w tym co najmniej dwa odpoczynki regularne . Niestety, przepis UE brzmi zupełnie inaczej: „…take two consecutive reduced weekly rest periods provided that the driver in any four consecutive weeks takes at least four weekly rest periods…”  w wolnym tłumaczeniu prawodawca unijny wprowadził zasadę, że w DOWOLNYM (KAŻDYM) okresie czterotygodniowym kierowca ma mieć wykorzystane co najmniej dwa regularne okresy odpoczynku, a nie w KOLEJNYM okresie czterotygodniowym. Różnica jest diametralna… Wg polskiego tłumaczenia kierowca może zrobić dwa odpoczynki skrócone z rzędu, a następnie ma cztery tygodnie na wykorzystanie co najmniej dwóch odpoczynków regularnych (absurd). Reasumując – stosujmy wyżej wskazaną regulację tak jak należy.

Data dodania:

11 września 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.