Kalendarium przewoźnika na 2023

Co nas czeka w 2023 roku ? Chociaż w zbliżającym się 2023 roku zarówno Komisja Europejska jak i krajowy ustawodawca nie zapowiadają żadnych rewolucji w przepisach to rzecz jasna przewoźnicy z pewnością nie będą się nudzić i od samego początku roku będą mimowolnymi uczestnikami pomniejszych zmian, a poniektóre z nich będą dość boleśnie odczuwalne w formowym budżecie. Oto najważniejsze zmiany na najbliższe 12 miesięcy:

1 stycznia 2023 – wzrost płacy minimalnej dla etatowców (3490 zł brutto) oraz dla zleceniobiorców (22,80 zł na godzinę brutto). Zmiana ta będzie istotna z punktu widzenia rozliczeń godzin nadliczbowych oraz wynagrodzenia za dyżur (związana z podwyższeniem kwoty wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania).

1 stycznia 2023 – wejście w życie znowelizowanej Umowy ADR; chociaż zmian jest w porównaniu do lat ubiegłych relatywnie dużo, to dla większości przewoźników zmiany mają charakter kosmetyczny i nie powinny wpłynąć na koszty przewozu (w innym artykule szerzej omówiono zbliżające się zmiany). Należy pamiętać, że do końca czerwca 2023 roku obowiązywać będą jednocześnie przepisy umowy ADR w wersji dotychczasowej, jak i znowelizowanej (okres przejściowy).

1 stycznia 2023 roku – posiadanie konta PUE ZUS staje się obowiązkowe dla każdego przewoźnika. W obecnej formie przepis dotyczył tylko tych przedsiębiorców, którzy opłacają składki za więcej niż pięciu pracowników. Przewoźnicy powinni założyć konto PUE ZUS do końca grudnia 2022 r. Co istotne, obowiązek ten dotyczy też osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

1 stycznia 2023 roku – wchodzi w życie nowelizacja UTD w zakresie bazy eksploatacyjnej, która będzie musiała mieć tyle miejsc postojowych, ile wynosi 1/3 pojazdów zgłoszonych do licencji. Bazę trzeba zgłosić organowi licencyjnemu do 15 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023 roku – przywrócono VAT na paliwo w wysokości 23% (obecnie to 8%).

1 stycznia 2023 roku – wzrost średniego wynagrodzenia w gospodarce do kwoty 6935 zł (w roku 2022 – 5922 zł). Powyższe oznacza dalszy wysoki wzrost składek ZUS, zarówno dla osób samodzielnie prowadzących działalności gospodarczą, jak i w szczególności zatrudnionych kierowców (w chwili obecnej przepisy pozwalały na obniżenie składek ZUS adekwatnie do wynagrodzenia brutto 5922 zł, od 1 stycznia będzie to 6935 zł). Przyjmuje się, że wzrost składek ZUS może osiągnąć 17 % w odniesieniu do stanu obecnego.

1 stycznia 2023 roku – wzrost stawki diety i ryczałtu noclegowego z tytułu krajowej podróży służbowej z 38 zł do 45 zł za dobę. Wzrośnie też ryczałt za nocleg z 57 zł na 67,50 zł oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej z 7,90 zł na 9 zł.

1 lutego 2023 roku – od tego dnia w NIEMCZECH apteczka samochodowa musi być wyposażona w maseczkę ochronną. Przepisy obejmuje kierowców samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów oraz quadów. Maksymalna sankcja za naruszenie przepisów to 5 tys. €.

28 lutego 2023 roku – ostateczny termin na złożenie sprawozdania rocznego, jednak w tym roku obowiązuje znowelizowany formularz sprawozdania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz.u. 1227 Z 2022 roku).

1 marca 2023 roku (około) – znaczne rozszerzenie wykazu dróg płatnych objętych systemem E-Toll dla przewoźników drogowych; Krajowy Fundusz Drogowy jest zadłużony na kwotę prawie 84 mld zł i Ministerstwo Infrastruktury gwałtownie poszukuje możliwości ściągnięcia dodatkowego finansowania. Pomimo tego pod koniec roku 2023 dług KFD ma już wynieść blisko 90 mld zł.

1 lipca 2023 roku – podwyżka polskiej płacy minimalnej do 3600 zł (dla etatowców) oraz 23,50 zł/h (dla zleceniobiorców).

1 lipca 2023 roku – od tego dnia obowiązują wyłącznie znowelizowane przepisy Umowy ADR (2023)

21 sierpnia 2023 roku – od tego dnia dozwolony montaż w pojazdach tachografów inteligentnych 2 generacji wyposażonych w następujące funkcje (m.in.): automatyczna rejestracja przekroczeń granic, rejestracja miejsc załadunku/rozładunku oraz rejestracja rodzaju przewozu (osób/ładunków). Od tego dnia kierowcy nie posiadający najnowszego tachografu nie będą mogli wykonać w ramach przewozu bilateralnego dodatkowych 2 przewozów typu cross trade bez spełnienia obowiązków wynikających z delegowania (IMI, płaca minimalna itp.) – nie będzie miał zatem zastosowania wyjątek określony w art. 1 ust. 3 akapit 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

1 września 2023 roku – wznowienie zawieszonej w roku 2014 opłaty LEVY dla przewoźników zagranicznych (od 12 ton wzwyż) za poruszanie się po brytyjskich drogach szybkiego ruchu i autostradach.

14 grudnia 2023 roku – wejście w życie przepisów Kodeksu karnego w zakresie prawa Sądu do orzekania przepadku pojazdu kierowcy podróżującego w stanie nietrzeźwości (powyżej 1,5 promila) – jeśli doszło do wypadku, . W przypadku kierowców zawodowych, wykonujących przejazd pojazdem pracodawcy grozi kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 100 tys. zł. Środki z kar będą przekazywane do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Data dodania:

19 grudnia 2022

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.