KOMISJA EUROPEJSKA INTERPRETUJE KABOTAŻ

Od wielu lat stało się niemal standardem, iż wszelkie nowe przepisy wprowadzane przez Parlament Europejski dotyczące transportu są tak jasne i czytelne, że wkrótce po wejściu ich w życie trzeba publikować dziesiątki interpretacji, aby nikt nie miał wątpliwości „o co chodziło” prawodawcy. Nie inaczej jest w tym przypadku; od 21 lutego obowiązują nowe przepisy dotyczące kabotażu (procedury cooling off, dopuszczalna ilość załadunków / rozładunków), a już 4 marca pojawiły się „wytyczne” Komisji Europejskiej pod adresem https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/… . Żeby było zabawniej, interpretacja nie jest wiążąca co oznacza, że komentowane przepisy w dalszym ciągu mogą być różnie interpretowane przez poszczególne Państwa Członkowskie. Taki nasz transportowy Orwell…. Poniżej tłumaczenie wytycznych – warto zapoznać się przed wykonaniem pierwszych kabotaży na nowych zasadach.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KABOTAŻU OD 21.02.2022⚠️

🔵🔴1. Kiedy przewoźnik może wykonywać przewóz / przewozy kabotażowe? art. 8 ust. 2 akapit pierwszy

Przewoźnik drogowy posiadający licencję wspólnotową może rozpocząć wykonywanie przewozów kabotażowych w Państwie Członkowskim tylko wtedy, gdy wcześniej wykonywał przewóz międzynarodowy, tj. transport transgraniczny. Przewóz taki może mieć swój początek w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

🔵🔴 2. Czy wszystkie towary przewożone w ramach przychodzącego transportu międzynarodowego muszą być wcześniej dostarczone w celu rozpoczęcia wykonywania przewozów kabotażowych? art. 8 ust. 2 akapit pierwszy

Wszystkie towary przewożone w ramach transportu przychodzącego poprzedzającego przewóz kabotażowy muszą być wcześniej dostarczone przed rozpoczęciem wykonywania dozwolonych przewozów kabotażowych. W przypadku, gdy przychodzący przewóz składa się z kilku przesyłek, kabotaż można rozpocząć dopiero po dostarczeniu ostatniej przesyłki. W związku z tym wcześniejsza międzynarodowa operacja przemieszczenia ładunków musi zostać całkowicie rozładowana, aby uzyskać prawo do wykonania przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim. Kabotaż można rozpocząć natychmiast po ostatnim rozładunku towaru przewożonego w transporcie międzynarodowym, również w dniu rozładunku.

🔵🔴 3. Czy przewóz pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi przewóz międzynarodowy? art. 8 ust. 2 akapit pierwszy

Gdy puste kontenery, palety lub opakowania są przewożone w ramach umowy przewozu (potwierdzonej listem przewozowym) z jednego państwa członkowskiego do drugiego, przewóz należy traktować jako odpłatny przewóz drogowy towarów, rozliczany w ramach międzynarodowego przewozu towarów. Dzieje się tak dlatego, że w tych przypadkach transport pustych kontenerów, palet lub opakowań jest albo przedmiotem, albo stanowi integralną część umowy przewozu. Odwrotnie, gdy puste kontenery, palety lub opakowania nie są przewożone w ramach umowy przewozowej, przewóz, co do zasady, nie powinien być uważany za odpłatny przewóz drogowy towarów. Jeżeli jednak te puste kontenery, palety lub opakowania są własnością przewoźnika, a przewóz międzynarodowy spełnia warunki przewozu na własny rachunek (na potrzeby własne) zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 (dostawa towaru do klienta w państwie przyjmującym), przewóz należy traktować jako przychodzący przewóz międzynarodowy, a przewoźnikowi wolno wykonywać przewozy kabotażowe po tym przewozie międzynarodowym.

🔵🔴 4. Czy w przewozie kabotażowym może być kilka punktów załadunku i/lub rozładunku? art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a

Maksymalnie można wykonać do 3 operacji kabotażowych po przewozie międzynarodowym. Przewóz kabotażowy może zasadniczo obejmować kilka punktów załadunku, kilka punktów dostaw lub nawet kilka punktów załadunku i dostaw. Liczba punktów załadunku i/lub rozładunku w przewozie kabotażowym może być jednak ograniczona przez państwa członkowskie poprzez wykluczenie operacji z wieloma punktami załadunku i wieloma punktami rozładunku, tak aby zapewnić zgodność z ograniczeniami dotyczącymi czasu i liczby przewozów nałożonych na kabotaż na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. Środki wykonawcze państw członkowskich muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności. Zezwolenie przewoźnikom niebędącym rezydentami na wykonywanie przewozów kabotażowych z nieograniczoną liczbą punktów załadunku i nieograniczoną liczbą punktów rozładunku mogłoby pozbawić znaczenia ograniczenia maksymalnej liczby przewozów kabotażowych i mogłoby być sprzeczne z tymczasowym charakterem kabotażu dozwolonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009. Jednocześnie ustanowienie nadmiernie restrykcyjnych ograniczeń liczby punktów załadunku i rozładunku, w zależności również od liczby listów przewozowych dopuszczonych do pojedynczego przewozu kabotażowego, mogłoby wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu realizowanego przez to rozporządzenie w odniesieniu do kabotaż. Środki wdrożone przez państwa członkowskie mogą się różnić w tej kwestii i zawsze należy sprawdzić dokładne przepisy krajowe. W każdym razie definicja przewozów kabotażowych musi zapewniać stałe zachowanie jej tymczasowego charakteru. Wyrok Trybunału z dnia 12 kwietnia 2018 r., sprawa C-541/16 – Komisja przeciwko Danii, pkt 49-61.

🔵🔴 5. Czy dla jednej operacji kabotażowej może być kilka listów przewozowych? art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a

Przewóz kabotażowy może obejmować jeden lub więcej listów przewozowych. Środki wdrożone przez państwa członkowskie mogą się różnić w tej kwestii i należy sprawdzić dokładne przepisy krajowe. W każdym razie definicja przewozów kabotażowych musi zapewniać stałe zachowanie jej tymczasowego charakteru. W tym kontekście należy zauważyć, że zezwolenie przewoźnikom niebędącym rezydentami na wykonywanie przewozów kabotażowych z nadmierną liczbą listów przewozowych mogłoby pozbawić sensu ograniczenia maksymalnej liczby przewozów kabotażowych i byłoby sprzeczne z tymczasowym charakterem kabotażu dozwolone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 (2) . Wyrok Trybunału z dnia 12 kwietnia 2018 r., sprawa C-541/16 – Komisja przeciwko Danii, pkt 49-61.

🔵🔴 6. Czy przewóz pustych kontenerów, palet lub opakowań stanowi operację kabotażową? art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a

Jeżeli puste kontenery, palety lub opakowania są transportowane w przyjmującym państwie członkowskim, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009, w ramach umowy przewozu (takiej jak list przewozowy), przewóz powinien być traktowane jako przewóz kabotażowy. Dzieje się tak dlatego, że w tych przypadkach transport pustych kontenerów, palet lub opakowań jest albo przedmiotem, albo stanowi integralną część umowy przewozu. W przypadku przewozu pustych kontenerów, palet lub opakowań bez listu przewozowego przewóz ten z zasady nie powinien być uważany za przewóz drogowy towarów odpłatny lub odpłatny. W tym kontekście pojęcie „przewozów kabotażowych” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 6 do celów rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 jako „krajowy przewóz zarobkowy wykonywany czasowo na terytorium przyjmującego Państwo Członkowskie”. Wynika z tego, że gdy puste kontenery, palety lub opakowania będące własnością przewoźnika są przewożone bez pokrycia listem przewozowym lub jakąkolwiek inną umową przewozową, taki przewóz nie powinien uwzględniać operacji kabotażowej.

🔵🔴 7. Jaki pojazd należy wziąć pod uwagę przy przewozie kabotażowym w przypadku połączenia łączonego? art. 8 ust. 2 akapit pierwszy i art. 8 ust. 2a

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 do celów tego rozporządzenia „pojazd” oznacza albo pojazd silnikowy zarejestrowany w państwie członkowskim, albo połączony zespół pojazdów, którego pojazd silnikowy przynajmniej jest zarejestrowana w państwie członkowskim, wykorzystywana wyłącznie do przewozu towarów. Pojazd silnikowy powinien być zawsze brany pod uwagę przy przewozie kabotażowym, również w przypadku połączenia łączonego. Przewozy kabotażowe mogą być wykonywane wyłącznie pojazdem silnikowym, który wykonywał przewóz międzynarodowy zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia. Ten pojazd silnikowy powinien zatem brać udział w dostawie towarów w ramach przychodzącego przewozu międzynarodowego, aby móc wykonywać przewozy kabotażowe. Niemniej jednak takie przewozy kabotażowe można wykonać inną przyczepą. Pojazd silnikowy wykonujący przewóz kabotażowy nie może wykonywać przewozów kabotażowych w tym samym państwie członkowskim w ciągu 4 dni od zakończenia przewozów kabotażowych w tym państwie członkowskim na mocy art. 8 ust. 2a.

🔵🔴 8. Kiedy zaczyna się i kończy siedmiodniowy okres i jak jest obliczany? art. 8 ust. 2 akapit pierwszy

Termin „dni” zawarty w Rozporządzeniu odnosi się do dni kalendarzowych, a nie tylko do okresu 24 godzin. W związku z tym łączny termin 7 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 2, rozpoczyna się od godziny 0:00 dnia następującego po wykonaniu przychodzącego przewozu międzynarodowego. Przewóz kabotażowy musi zatem zakończyć się najpóźniej o 23:59 siódmego dnia. W praktyce oznacza to, że jeśli przewóz międzynarodowy przychodzący jest wykonywany w dowolnym czasie w dany poniedziałek, to przewóz kabotażowy musi się zakończyć z końcem następnego poniedziałku. Ponieważ uwzględnia się dni kalendarzowe, w państwach członkowskich, w których okres obejmuje święta lub dni, w których ruch jest ograniczony lub zabroniony, możliwość wykonywania przewozów kabotażowych może w praktyce być bardziej ograniczona w czasie (zob. jednak poniżej pytanie 11 w sprawie uwzględniania dni ustawowo wolnych od pracy).

🔵🔴 9. Jak obliczany jest 7-dniowy okres, gdy przychodzący przewóz międzynarodowy lub przewozy kabotażowe obejmują kilka operacji rozładunkowych? art. 8 ust. 2 akapit pierwszy

Jeżeli przychodzący przewóz międzynarodowy obejmuje kilka operacji rozładunkowych, wykonanie przychodzącego przewozu międzynarodowego odnosi się do ostatniego rozładunku. Zasada powinna być identyczna dla zakończenia przewozów kabotażowych: ostatni rozładunek w ramach ostatniego przewozu kabotażowego musi nastąpić najpóźniej o godzinie 23:59 siódmego dnia następującego po dniu ostatniego rozładunku przychodzącego przewozu międzynarodowego.

🔵🔴10. Jak obliczany jest 4-dniowy okres cooling-off (bez kabotażu)? Artykuł 8 ust. 2a

Zgodnie z art. 8 ust. 2a przewoźnikowi nie wolno wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem w tym samym państwie członkowskim w ciągu czterech dni od zakończenia przewozów kabotażowych w tym państwie członkowskim. Celem tego przepisu jest uniknięcie sytuacji, w której kolejne przewozy międzynarodowe umożliwiają przewoźnikom wykonywanie przewozów kabotażowych w sposób, który tworzy stałą lub ciągłą działalność. W związku z tym przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa do wykonania trzech kolejnych przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim w ciągu siedmiu dni następujących po przychodzącym przewozie międzynarodowym, pod warunkiem że od ostatniego rozładunku w poprzednim okresie przewozów kabotażowych minęły cztery dni przeprowadzone w tym państwie członkowskim. Czterodniowy okres cooling-off obowiązuje za każdym razem, gdy zakończy się przewóz kabotażowy i pojazd opuszcza przyjmujące państwo członkowskie, niezależnie od tego, czy przed wyjazdem pojazdu z danego państwa członkowskiego wykonano tylko jedną lub więcej przewozów kabotażowych. Wynika z tego, że okres cooling-off zaczyna obowiązywać indywidualnie dla każdego państwa członkowskiego, w którym miał miejsce kabotaż, nawet jeśli w tym państwie członkowskim miał miejsce tylko jeden przewóz kabotażowy. Podczas tego okresu cooling-off możliwe jest jednak wykonywanie przewozów kabotażowych w innym państwie członkowskim. Przewoźnik może również wykonać jedną lub kilka operacji transgranicznych z lub do państwa członkowskiego, w którym miał miejsce kabotaż (odpowiednio do lub z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego) w ciągu ostatnich 4 dni, lub realizować tranzyt, a także przebywać w państwie członkowskim, w którym odbywał się kabotaż, jednak bez wykonywania przewozów kabotażowych. W praktyce, jeżeli przewoźnik wykonuje przewóz kabotażowy w państwie członkowskim A po przewozie międzynarodowym, a następnie wykonuje inny przewóz kabotażowy w państwie członkowskim B, nie może wykonać przewozu kabotażowego w państwie członkowskim A w ciągu czterech dni od zakończenia przewozu kabotażowego w Państwo Członkowskie A. Po przewozie kabotażowym w Państwie Członkowskim B może przejeżdżać przez oba Państwa Członkowskie A i B oraz może wykonywać nowe przewozy międzynarodowe do tych Państw Członkowskich. Jednak w tym ostatnim przypadku nie będzie można wykonywać nowych przewozów kabotażowych w państwie członkowskim A lub B przed upływem czterech dni od wyładunku ostatniej operacji kabotażowej w tym państwie członkowskim A lub B. Okres cooling-off rozpoczyna się od zakończenia przewozu kabotażowego poprzedzającego wyjazd z danego państwa członkowskiego. Jeżeli w ramach jednej operacji kabotażowej jest kilka punktów rozładunkowych, należy wziąć pod uwagę ostatni rozładunek. Również w tym przypadku należy wziąć pod uwagę dni kalendarzowe, a nie tylko okres 24 godzin. W związku z tym naliczanie 4-dniowego okresu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następującego po wykonaniu ostatniego przewozu kabotażowego w danym państwie członkowskim – lub ostatniego rozładunku w przypadku wielu punktów rozładunku – i kończy się o godzinie 23:59 czwartego następnego dnia. W praktyce oznacza to, że jeśli ostatni przewóz kabotażowy zostanie wykonany w dowolnym momencie w dany poniedziałek, okres odstąpienia od umowy kończy się z końcem kolejnego piątku, a przewóz kabotażowy można wznowić w sobotę od godziny 0h00.

🔵🔴11. W jaki sposób uwzględnia się dni ustawowo wolne od pracy i weekendy przy obliczaniu okresów określonych w rozporządzeniu nr 1072/2009? art. 8 ust. 2 i art. 8 ust. 2a

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi obliczania okresów, dat i terminów, jeżeli ostatnim dniem terminu wyrażonego w dniach jest dzień ustawowo wolny od pracy, niedziela lub sobota, termin upływa z upływem ostatniej godziny następującego dnia roboczego. Ponadto każdy okres dwóch lub więcej dni obejmuje co najmniej dwa dni robocze. W rezultacie, jeżeli po wykonaniu przewozu międzynarodowego do państwa członkowskiego przewoźnik wjeżdża do innego państwa członkowskiego w czwartek, rozpoczyna się okres trzech dni przewidziany w art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 o godzinie 00:00 w piątek i zakończy się o 23:59 w niedzielę. Ponieważ jednak ostatnim dniem tego okresu jest niedziela, uważa się, że okres kończy się o 23:59 następnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek. Jeżeli dodatkowo piątek następujący po wjeździe tego przewoźnika do innego państwa członkowskiego jest świętem państwowym w tym państwie członkowskim, termin ten zostaje dodatkowo przedłużony do wtorku o północy, biorąc pod uwagę fakt, że każdy okres dwóch lub więcej dni musi obejmować co najmniej dwa dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele nie są uznawane za dni robocze. Wreszcie, jeżeli po wykonaniu przewozu międzynarodowego do Państwa Członkowskiego, przewoźnik wjeżdża do innego Państwa Członkowskiego we wtorek, ale piątek jest dniem wolnym od pracy w tym Państwie Członkowskim, ten sam okres trzech dni przewidziany w art. 8 ust. 2, drugi paragraf kończy się o 23:59 następnego dnia roboczego, którym będzie poniedziałek. Te same zasady mają zastosowanie do okresu 7 dni, o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy (zob. pytania 8 i 9) oraz do 4-dniowego okresu karencji na mocy art. 8 ust. 2a (zob. pytanie 10). . Jednakże do okresów liczonych wstecz, takich jak okres czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy określony zgodnie z art. 8 ust. 3, podczas których przewoźnik powinien przedstawić jasne dowody wszystkich wykonanych operacji (zob. pytanie 16). Okres ten podlega wyłączeniu dla okresów liczonych z mocą wsteczną od określonej daty lub zdarzenia na podstawie art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1182/71.

🔵🔴 12. Czy kabotaż może odbywać się w więcej niż jednym państwie członkowskim? art. 8 ust. 2 akapit drugi

W ciągu 7-dniowego okresu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy, można wykonać maksymalnie 3 przewozy kabotażowe. Przewoźnik może podjąć decyzję o wykonaniu jednej, dwóch lub wszystkich trzech przewozów kabotażowych w państwach członkowskich innych niż to, z którego pochodzi przychodzący transport międzynarodowy. Przewoźnicy mogą wówczas wykonywać kabotaż tylko w jednym państwie członkowskim lub w jednym lub kilku państwach członkowskich, ale tylko w jednym państwie członkowskim, które nie jest państwem członkowskim przychodzącego transportu międzynarodowego (zob. poniżej odpowiedź na pytanie 13). Na przykład, jeśli przewoźnik wykonał przewóz międzynarodowy do Francji, może następnie wykonać przewóz kabotażowy we Francji, następnie udać się do Niemiec, aby wykonać jeszcze jeden przewóz kabotażowy, a następnie udać się do Belgii, aby wykonać ostatni przewóz kabotażowy. Może również wrócić do Francji bez ładunku, aby wykonać tam drugą operację kabotażową, ale tylko pod warunkiem przestrzegania 4-dniowego okresu cooling-off.

🔵🔴13. Ile przewozów kabotażowych może wykonać przewoźnik w innym państwie członkowskim niż to, w którym odbywa się przychodzący transport międzynarodowy? art. 8 ust. 2 akapit drugi

W danym państwie członkowskim, które nie jest państwem członkowskim przychodzącego transportu międzynarodowego, dozwolona jest nie więcej niż jedna operacja kabotażowa.

🔵🔴 14. Co oznacza termin 3 dni na przewóz kabotażowy w innym państwie członkowskim niż to, z którego pochodzi przychodzący transport międzynarodowy? art. 8 ust. 2 akapit drugi

Każda operacja kabotażowa wykonywana w państwie członkowskim innym niż to, w którym odbywa się przychodzący transport międzynarodowy, musi zostać wykonana w ciągu 3 dni od wjazdu bez ładunku przewoźnika do tego państwa członkowskiego oraz w ciągu 7-dniowego okresu określonego w akapicie pierwszym Artykuł 8 ust. 2. W odniesieniu do obliczania 3-dniowego okresu stosuje się te same wyjaśnienia podane powyżej w sekcji III dla 7-dniowego okresu.

🔵🔴 15. Jak należy odczytywać przepis art. 8 ust. 4 mówiący, że nie jest wymagany żaden dodatkowy dokument?

Artykuł 8 ust. 4 Przewoźnicy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji każdego przewozu realizowanego w związku z wykonywaną przez nich działalnością kabotażową. Musi zawierać wszystkie szczegóły wymienione w art. 8 ust. 3 akapit drugi. Dane te zawarte są w liście przewozowym lub konosamencie, zwykle w formacie CMR. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty w celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących kabotażu. Przepis ten nie oznacza jednak, że organy kontrolne nie mogą wykorzystać innych dowodów wymaganych przez przepisy dotyczące transportu drogowego, np. danych z tachografu, w celu ustalenia, czy przewóz kabotażowy jest wykonywany zgodnie z przepisami. Elementy zawarte w art. 8 ust. 3 akapit drugi należy przedstawić lub przekazać upoważnionemu funkcjonariuszowi służb kontrolnych przyjmującego państwa członkowskiego na żądanie i w czasie trwania kontroli drogowej. Dokumenty mogą być przedstawiane lub przesyłane elektronicznie, na przykład za pomocą elektronicznego listu przewozowego (e-CMR). Podczas kontroli drogowej kierowca może skontaktować się z centralą, kierownikiem transportu lub inną osobą lub podmiotem w celu przedstawienia, przed zakończeniem kontroli drogowej, wszelkich niezbędnych dowodów.

🔵🔴 16. Jak należy rozumieć przepis o okresie czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy w celu dostarczenia jednoznacznych dowodów wszystkich operacji wykonanych w tym okresie? Artykuł 8 ust. 3

Przewoźnicy są zobowiązani do przedstawienia wyraźnych dowodów wszystkich operacji, które zostały wykonane w okresie czterech dni poprzedzających przewóz międzynarodowy do przyjmującego państwa członkowskiego, w przypadku gdy pojazd znajdował się na terytorium tego przyjmującego państwa członkowskiego w tym okresie czterech dni. Wymóg ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przewoźnik wykonuje przewóz kabotażowy w przyjmującym państwie członkowskim. Zasada ta ma zatem zastosowanie tylko wtedy, gdy pojazd wykonuje krajowe przewozy drogowe rzeczy w przyjmującym państwie członkowskim i znajdował się w tym samym przyjmującym państwie członkowskim w okresie czterech dni poprzedzających przychodzący przewóz międzynarodowy. W takich przypadkach przewoźnicy powinni przedstawić dowody zawierające wszystkie szczegóły wymienione w art. 8 ust. 3 akapit drugi. Wartość przedstawionych dowodów jest oceniana przez zainteresowane organy krajowe. Należy zauważyć, że rejestracja przekroczenia granicy przez inteligentny tachograf w wersji 2 może posłużyć do określenia obecności ciężarówki w danym państwie członkowskim. Cztery dni, o których mowa w art. 8 ust. 3 akapit drugi, to dni kalendarzowe. W związku z tym, jeżeli pojazd opuścił przyjmujące państwo członkowskie na przykład 6 czerwca i ponownie wjeżdża do tego samego przyjmującego państwa członkowskiego w dniu 10 czerwca, przewoźnik wjeżdża ponownie do tego samego przyjmującego państwa członkowskiego w ciągu 4 dni i musi mieć możliwość przedstawienia podczas wykonywania przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie członkowskim, wyraźnych dowodów wszystkich przewozów, które zostały przeprowadzone w tym okresie czterech dni.

🔵🔴 17. Czy przepisy dotyczące kabotażu mają zastosowanie do operacji transportu kombinowanego? Artykuł 10 ust. 7

W przypadku konieczności uniknięcia nadużycia – poprzez zapewnienie nieograniczonego i ciągłego początkowego lub końcowego odcinka drogi w państwie członkowskim – art. 4 dyrektywy Rady 92/106/EWG dotyczącej transportu kombinowanego, państwa członkowskie mają możliwość, po powiadomieniu Komisji, do stosowania przepisów dotyczących kabotażu do odcinków drogowych operacji transportu kombinowanego, jak określono w dyrektywie 92/106/EWG, pod warunkiem że te odcinki drogowe nie przekraczają granicy państwowej. Przyjmując te środki, państwa członkowskie mogą stosować okres dłuższy niż 7 dni przewidziany w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 oraz krótszy okres ugodowy niż 4 dni, o których mowa w art. 8 ( 2a) tego samego rozporządzenia.

Data dodania:

9 marca 2022

Tagi strony:

, , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.