Loi Macron – kompendium wiedzy (aktualizacja 04.08.2016)

ROZPOCZĘCIE PRZEWOZÓW DO FRANCJI

W dniu 9 kwietnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw nr 0084 opublikowano we Francji dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 dostosowujący tytuł VI księgi II części pierwszej Kodeksu Pracy do przedsiębiorstw transportowych delegujących pracowników ruchu drogowego lub lotniczego na terytorium kraju oraz zmieniający Kodeks Transportowy. Akt ten precyzuje zasady stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników przez podmioty zagraniczne, wprowadzając w związku z tym szereg obowiązków administracyjnych.

Przede wszystkim przepisy wspominanego dekretu ustanowiły zasadę, iż obowiązujący wymiar płacy minimalnej we Francji w wysokości 9,67 euro/godzinę (SIMC) będzie stosowany także do przedsiębiorców zagranicznych, wykonujący na terytorium Francji przewozy drogowe (z wyłączeniem przewozów tranzytowych). Nadto przedsiębiorca musi spełnić szereg obowiązków dokumentacyjnych w celu wykazania w razie potencjalnej kontroli, iż spełnił wymagania wynikające z francuskich przepisów i dokonał zapłaty z uwzględnieniem obowiązującego wymiaru płacy minimalnej.

DOKUMENTACJA NA POCZĄTEK

Przed wysłaniem pracownika do pracy na terytorium Francji należy wyposażyć go w odpowiednie zaświadczenie o zatrudnieniu sporządzone wg oficjalnego wzoru w języku francuskim (Art. R. 1331-2 – I).

Aktualny wzór znajduje się na stronie internetowej http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf  Okres ważności zaświadczenia ustala wysyłający (przewoźnik) z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Zaświadczenie powinno obligatoryjnie zawierać:

 1. Nazwisko lub nazwę firmy jak i adres pocztowy i elektroniczny, dane telefoniczne przedsiębiorstwa lub zakładu, który zatrudnia pracownika, formę prawną przedsiębiorstwa, nazwiska, imiona, datę i miejsce urodzenia zarządzającego lub zarządzających przedsiębiorstwem, wskazanie organu lub organów ubezpieczenia społecznego lub podobnych, do których przedsiębiorstwo przelewa składki na ubezpieczenia społeczne lub podobne;
 2. Nazwisko i imiona, datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy o pracę i prawo pracy właściwe dla umowy o pracę, kwalifikacje zawodowe oddelegowanego pracownika;
 3. Godzinową stawkę wynagrodzenia brutto, w odpowiednim przypadku przeliczoną na euro, jak i warunki pokrycia przez przedsiębiorstwo poniesionych kosztów zakwaterowania i posiłków, podane na dzień delegowania, przyznane oddelegowanemu pracownikowi
 4. Nazwę firmy lub nazwisko i imię jak i adres pocztowy i elektroniczny, dane telefoniczne przedstawiciela, o którym mowa w paragrafie II artykułu L. 1262-2-1 Kodeksu Pracy;

Dla przedsiębiorstw transportu drogowego, referencje dotyczące wpisu do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego przewidzianego w artykule 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Uwaga! Ponieważ w Polsce nie opracowano i nie wdrożono do chwili obecnej krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego w odpowiedniej rubryce wpisuje numer licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Zaświadczenie o oddelegowaniu wystawiane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden (w oryginale) kierowca przechowuje w kabinie pojazdu. W kabinie pojazdu kierowca powinien także posiadać kopię umowy o pracę w języku polskim (wskazane, aby ogólny wzór umowy o prace dostępny był także w języku francuskim). Skan wypełnionego i podpisanego przez obie strony zaświadczenia o delegowaniu powinien być przekazany do przedstawiciela we Francji. W przypadku przedsiębiorców obsługiwanych przez CSK przedstawiciel ma dostęp do serwera CSK bezpośrednio z Francji (nie ma konieczności wysyłać dokumentów do przedstawiciela e-mailem bądź w oryginale pocztą tradycyjną).

JAK WYPEŁNIĆ ZAŚWIADCZENIE O DELEGOWANIU ?

Formularz zaświadczenia o delegowaniu zawarty na stronie http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf  zawiera aktywne pola edycji do elektronicznego uzupełnienia danych (nie trzeba drukować i uzupełniać ręcznie). Formularz zawiera 4 strony z rubrykami oznaczonymi w języku francuskim i angielskim. We własnym zakresie dopuszcza się tłumaczenie formularza w taki sposób, aby był zawarty język francuski i polski (przy zachowaniu sformatowania dokumentu).

STRONA 1 FORMULARZA DELEGOWANIA

03082016 Informacje dla klienta_Page_02

STRONA 2 FORMULARZA DELEGOWANIA

03082016 Informacje dla klienta_Page_03

OBJAŚNIENIA

Największy problem z punktu widzenia przewoźnika leży w odpowiednim określeniu i zdefiniowaniu warunków zwrotu kosztów podróży służbowych, a w szczególności kosztów wyżywienia i noclegu. Pozornie problem jest banalny ponieważ wszelkie wartości zwrotu kosztów podróży są określone w umowach o pracę, czyli teoretycznie wystarczająca czynnością byłoby przepisanie wskazanych w umowach (regulaminach) wartości do zaświadczenia o delegowaniu.

Jednakże w ścisłym zadeklarowaniu odpowiednich wartości zwrotu kosztów podróży służbowych kryje się pewne niebezpieczeństwo wynikające z rozbieżności zasad uwzględniania tych kwot w przepisach francuskich oraz w dyrektywie  96/71 WE. Mianowicie jak wynika z treści art. 3 ust. 7 Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, „Dodatki właściwe delegowaniu należy uważać za część płacy minimalnej, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podroży, wyżywienia i zakwaterowania.” Z kolei przepisy francuskiego Kodeksu Pracy w art. L3221-3 określają, iż do płacy minimalnej nie zalicza się kwot zwrotu kosztów służbowych, kosztów podróży – diet i ryczałtów noclegowych w zakresie, jakie są spożytkowane przez pracownika i nie stanowią przysporzenia jego aktywów.

Zatem w oparciu o powyższe uregulowania nie jest do końca jasne, jaki status mają kwoty diet i ryczałtów noclegowych wypłacanych przez polskich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Loi Macron. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 12 lutego 2015 roku sygn. C-396/13 Sähköalojen ammattiliittory przeciwko Elektrobudowa Spółka Akcyjna wskazał, iż „stała dieta, której celem jest zapewnienie ochrony socjalnej danym pracownikom poprzez zrekompensowanie niedogodności związanych z delegowaniem, nie jest wypłacana pracownikom tytułem zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania. Wynika z tego, że stałą dietę należy zakwalifikować jako dodatek właściwy delegowaniu i że zgodnie z dyrektywą należy ją uznać za część płacy minimalnej na warunkach identycznych jak te, jakim podlega włączenie tej diety do płacy minimalnej wypłacanej pracownikom lokalnym w przypadku ich delegowania wewnątrz danego państwa członkowskiego”. Zatem orzecznictwo UE jest dość jednoznaczne i zezwala na uwzględnianie diet i ryczałtów w stosunku do ustalania płacy minimalnej.

Chociaż z przyczyn oczywistych nie jest znana jasna linia interpretacji nowych przepisów przez francuskie organy kontroli drogowej w odniesieniu do polskich warunków ustalania kwot zwrotu kosztów podróży służbowych, jednak ze względu na przepisy art. 3 ust. 7 Dyrektywy 96/71/WE (oraz orzecznictwo TSUE), właściwym zachowaniem będzie zaliczenie diet oraz ryczałtów noclegowych do płacy minimalnej, jednak pod pewnymi warunkami. Mianowicie francuskie przepisy przewidują zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników w wysokości do 4,7 € za posiłek oraz do 71 € za nocleg (kwoty maksymalne). Zatem wewnętrzne zarządzenie przedsiębiorstwa transportowego mogą określać niższe warunki zwrotu kosztów, jednak realnie przystające do faktycznych obciążeń kierowcy. My przyjęliśmy jako wariant bezpieczny 10-12 € tytułem zwiększonych kosztów wyżywienia na dobę oraz 18 € tytułem koniecznego skorzystania z odpoczynku poza pojazdem. Co istotne, w przypadku gdy kierowca nocuje w pojeździe, cała kwota ryczałtu noclegowego może zostać zaliczona do kwoty wynagrodzenia. W przypadku, gdy kierowca jest zobowiązany do nocowania poza pojazdem (odpoczynek tygodniowy regularny we Francji), wówczas do płacy minimalnej zalicza się ryczałt noclegowy pomniejszony o ustaloną kwotę gwarantowaną dla noclegu we Francji. Ponadto z sumy diet i ryczałtów noclegowych odejmuje się kwotę niezbędną na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Przykład: ustalono pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w kwocie 12 € (3 posiłki po 4 Euro). Kierowca otrzymuje płacę zasadniczą 4 € na godzinę. Ponadto suma diet i ryczałtów wynosi 50 €; kierowca korzysta z odpoczynku w kabinie pojazdu (nie ponosi kosztów noclegu). Zatem do płacy minimalnej należy zaliczyć 4 € / h płacy zasadniczej oraz 38 € na dobę jako częściowa kwota zwrotu kosztów podróży służbowych (świadczenie kompensacyjne nie związane bezpośrednio z faktycznymi kosztami poniesionymi przez kierowcę). Jeżeli kierowca pracował 5 godzin, to powinien otrzymać co najmniej 48,35 €. Nasz przykładowy kierowca zarobił 5h x 4 € + 38 € = 58 €. Reasumując w tym przypadku nie powstaje obowiązek dopłaty do obowiązującej we Francji płacy minimalnej. Powyższy przykład  jest jedynie wskazówką co do zasad interpretacji przepisów francuskich zgodnie z przepisami art. 3 ust. 7 Dyrektywy 96/71/WE. Z uwagi na nieprzewidywalność francuskich organów kontrolnych i totalny brak poszanowania dla prawa UE (często jego groteskowa nieznajomość) nie sposób przewidzieć, jak rozliczać będą faktycznie płacę minimalną kontrolerzy. Należy mieć nadzieję, że przepisy UE w tym zakresie będą przestrzegane i powyższy przykład rozliczenia zostanie zaakceptowany jako prawidłowy.

W przypadku usług świadczonych przez CSK przedsiębiorca ma do wyboru dwa tryby rozliczeń:

 1. Diety i ryczałty zaliczane do płacy minimalnej wg Loi Macron wg powyższych wskazań (opcja standardowa),
 2. Diety i ryczałty nie zaliczane do płacy minimalnej – do płacy minimalnej zaliczone zostaną wyłącznie następujące składniki:
  1. wynagrodzenie zasadnicze,
  2. dodatki mające charakter wynagrodzenia za pracę, a więc z wykluczeniem premii uznaniowej,
  3. różne świadczenia rzeczowe, jak deputaty, bony towarowe.
  4. indywidualne i z góry określone premie akordowe, a zatem takie, jakich warunki uzyskania zostały wcześniej określone.

Ponadto do płacy minimalnej wg francuskich przepisów nie można zaliczyć

 • premii (dodatków) urlopowych i nagród rocznych,
 • premii za staż pracy (wg francuskiego Kodeksu Pracy i umów branżowych od 2 do 8%),
 • zbiorowe i z góry nieokreślonych premie akordowych (nagrody za wynik),
 • „trzynastki”,
 • dodatki za pracę nocną oraz w niedziele i święta,
 • kwot zwrotu kosztów służbowych, kosztów podróży – diet i ryczałtów noclegowych w zakresie, jakie są spożytkowane przez pracownika i nie stanowią przysporzenia jego aktywów (wyjaśnienie zasad uwzględniania diet i ryczałtów powyżej),
 • uznaniowych premii motywacyjnych,
 • kwot stanowiących udział w zyskach.

STRONA 3 FORMULARZA DELEGOWANIA

03082016 Informacje dla klienta_Page_05

OBJAŚNIENIA

Należy zwrócić uwagę, że formularz zawiera specyficzny podział rodzajów zwrotu kosztów podróży: na koszty posiłków oraz zakwaterowania. Jak już wcześniej wskazano, zasady zwrotu kosztów podróży zostały uregulowane w Polsce i Francji całkowicie odmiennie, chociaż sam cel tych przepisów jest tożsamy. Powstaje problem jakie kwoty wpisać i które rubryki zaznaczyć aby nie być posądzonym o manipulację, spełniając wymogi prawne we Francji i w Polsce. Przede wszystkim należy pamiętać, iż powyższy formularz wypełnia się wyłącznie o przepisy francuskiego Kodeksu Pracy, więc do interpretacji powyższych stawek nie stosuje się żadnych przepisów polskiego Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo transportowe ustaliło zasady wypłaty diet i ryczałtów noclegowych należy zaznaczyć formularz w następujący sposób:

OPCJA I

 • strona 2 – ryczałt przeznaczony na posiłki;
 • strona 2 – wysokość ryczałtu przeznaczonego na posiłki: (np. 12 €)
 • strona 3 – zwrot kosztów noclegu w formie ryczałtu;
 • strona 3 – wysokość ryczałtu przeznaczonego na nocleg: (0 € ~ 18 €)

OPCJA 2

 • strona 3 – zwrot kosztów posiłków pokrywany bezpośrednio przez pracodawcę,
 • strona 3 – zwrot kosztów noclegów pokrywany bezpośrednio przez pracodawcę.

W przypadku opcji 2 w razie kontroli niezbędnym będzie przedstawienie kontrolującemu zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenie różnić pomiędzy prawem PL oraz FR w celu wykazania, iż jednoznaczne wskazanie zasad zwrotu na formularzu w sposób kwotowy nie jest możliwe.

STRONA 4 FORMULARZA DELEGOWANIA

Pages from 05082016 Informacje dla klienta

OBJAŚNIENIA

Z doświadczenia współpracy z firmami transportowymi CSK zaleca odebranie od kierowcy oświadczenia (podpisu) potwierdzającego datę, i godzinę odebrania od pracodawcy zaświadczenia o delegowaniu. Dokument ten będzie niezbędny wówczas, gdy kierowca w trakcie kontroli nie będzie posiadał zaświadczenia o delegowaniu, a także nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności za ewentualnie nałożoną na pracodawcę za to naruszenie karę pieniężną. Aby uniknąć wątpliwości w razie problemów przy kontroli drogowej dobrym rozwiązaniem jest także umieszczanie podpisu osoby która przekazała zaświadczenie kierowcy (szczególnie przydatne u przewoźników posiadających duży tabor).

DOKUMENTACJA WG LOI MACRON

Przedsiębiorstwo ma obowiązek wyznaczyć swojego przedstawiciela na terytorium Francji władającego językiem francuskim (art. Art. R. 1331-1. I. w związku z art. L. 1262-2-1 Kodeksu Pracy). Dane do naszego przedstawiciela mają Państwo zawarte w umowie.

Zgodnie z art. L. 1262-2-1 przedstawiciel ten jest odpowiedzialny za wszelkie kontakty urzędowe związane z działalności reprezentowanego przewoźnika. Oświadczenie przedstawiciela we Francji potwierdzające objęcie tzw. opieką danego przedsiębiorstwa transportowego umieszczone jest na stronie www i dostępne dla przedsiębiorstwa transportowego po zalogowaniu. Dane do logowania przekazane zostaną smsem na numer telefonu wskazany w umowie.

ROZLICZENIE GODZIN WE FRANCJI

CSK na podstawie otrzymywanych dokumentów (rozliczenie na podstawie tachografu, wpisów manualnych (do 3,5 tony dmc), rejestracji GPS) będzie sporządzało ogólną ewidencję czasu pracy, a także ewidencję czasy pracy we Francji. Na podstawie postanowień prawa wewnętrznego obowiązującego u danego pracodawcy oraz warunków umowy o pracę będzie tworzony formularz obliczeniowy płacy francuskiej:

03082016 Informacje dla klienta_Page_08

Na podstawie formularza będziemy dokładnie ustalać wartość faktycznego wynagrodzenia wypłaconego za pracę we Francji z określeniem kwoty ewentualnej wymaganej dopłaty do płacy SMIC.

Powyższy formularz EXCEL do rozliczenia wynagrodzenia wg przepisów francuskich jest dostępny nieodpłatnie dla naszych klientów do pobrania TUTAJ. Formularz pozwala na proste, nieskomplikowane i skuteczne rozliczenie płacy dla potrzeb kontroli we Francji. 

ODCINKI PŁACOWE

Jak wskazano powyżej, przedstawiciel musi mieć możliwość przekazania do celów kontrolnych odcinków płacowych oraz potwierdzeń bankowych (bądź dokumentów kasowych) wskazujących na fakt zrealizowania płatności. Odcinki płacowe mogą być w języku polskim, jednakże wzór odcinka płacowego musi być koniecznie przetłumaczony na język francuski (w celu umożliwienia kontrolerom zapoznania się z jego treścią). Odcinek płacowy dotyczy płacy wypłaconej za cały miesiąc zatrudnienia (bądź krótszy okres odniesienia) .

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.