Nowe kary dla przewoźników – Nowelizacja UODP

W dniu 11 stycznia 2021 roku w Dzienniku Ustaw nr 54 opublikowano nowelizację ustawy o drogach publicznych (oraz niektórych innych ustaw). Niestety ustawodawca postanowił wprowadzić kolejny akt prawny, przewidujący wysokie kary za niektóre naruszenia dotyczące ruchu przeciążonych pojazdów po drogach publicznych. Problem jednak w tym, że nowy akt prawny przewiduje możliwość nałożenia trzech różnych kar podczas jednej kontroli drogowej za to samo naruszenie. Dotychczasowa sytuacja prawna już była mocno wątpliwa z punktu widzenia konstytucji RP: mianowicie ustawodawca przewidział dla przewoźników korzystających z nienormatywnych pojazdów dwie odrębne kary pieniężne: za brak zezwolenia (ustawa – Prawo o ruchu drogowym) oraz za faktyczne przeciążenie lub przekroczenie innych parametrów (ustawa o transporcie drogowym). Teraz dochodzi trzecia kara – za przekroczenie nacisków osi (na podstawie komentowanej ustawy o drogach publicznych). W konsekwencji w skrajnym przypadku przewoźnik po kontroli otrzyma trzy protokoły kontroli: z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych i ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które kierowca będzie musiał przeczytać, złożyć ewentualne uwagi i podpisać. Konsekwencje finansowe za podróżowanie z przekroczonymi naciskami osi lub masą całkowitą (maksymalnie do):
1. 15 000 zł – prawo o ruchu drogowym – za brak zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,
2. 20 000 zł – ustawa o drogach publicznych – za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi w miejscu ich ograniczenia do 8 lub 10 ton,
3. 15 000 zł – ustawa o transporcie drogowym – za przekroczenie dmc, długości lub wysokości,
Ustawa zawiera więcej istotnych zmian w organizacji ponadgabarytowego przewozu drogowego:
1. Na drogach publicznych dopuszczalny będzie powszechnie nacisk osi do 11,5 tony. Jednakże zarządca drogi w ściśle określonych przypadkach będzie miał możliwość wprowadzić znak drogowy obniżający dopuszczalny nacisk osi na konkretnej drodze lub w strefie do 8 lub 10 ton,
2. Kontrolę nacisków osi w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych będzie mogła dokonywać STRAŻ MIEJSKA LUB GMINNA (to nie pomyłka 🙂 ), a decyzję o nałożeniu kary będzie wydawał komendant straży miejskiej lub gminnej!
3. Ustawa zmienia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiając ponowne wszczęcie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przypadku wydania przez TSUE wyroku stwierdzającego niezgodność z prawem UE przepisu, na którym opiera się taka decyzja,
4. Zmniejszono ilość rodzajów zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym z 7 do 5.
5. Zwiększono karę (w prawie o ruchu drogowym) za najmniejsze przekroczenia (do 10%) z obecnych 500 zł do 6000 zł (o 1200 %),
6. Zwiększono karę za średnie przekroczenia (od 10 do 20%) z obecnych 2000 zł do 10000 zł (o 500 %),
7. Ustawa przewiduje możliwość wznowienia postępowań zakończonych karą pieniężną w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w związku z orzeczeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t (ograniczono możliwość składania wniosków i skarg do organu, który wydał decyzję ostateczną do miesiąca od wejścia w życie ustawy, zaś do sądu – do 3 miesięcy).
8. Ustawa wchodzi w życie (w większości) po 60 dniach od daty publikacji, czyli w dniu 11 kwietnia 2021 roku.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.