Okres przechowywania CMR-ek

Okres przechowywania różnych dokumentów związanych z realizowaniem procedur przewozowych nie jest jednolity. O ile regulacje związane np. z obowiązkiem przechowywania danych z tachografów cyfrowych lub ewidencji czasu pracy są jednoznaczne ustalone w przepisach UE lub krajowych, o tyle archiwizacja innych dokumentów, w tym dokumentów przewozowych nie jest już tak jednoznaczna i oczywista.

Przede wszystkim okres ten nie jest zdefiniowany w Konwencji CMR ani w żadnych innych normach prawa międzynarodowego. Posiłkować się zatem należy regulacjami krajowymi. W tym przypadku zastosowanie ma przepis art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa VAT), zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z kolei w myśl art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin płatności podatku. Inaczej ujmując dokumenty przewozowe (CMR) przechowujemy przez ten sam okres (5 lat). Powyższe stanowisko jest potwierdzone Interpretacją Indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w łodzi z dnia 12 czerwca 2015 roku nr IPTPP2/4512-203/15-2/PRP. Brak dokumentów przewozowych w archiwum może w konsekwencji prowadzić do uznania, iż wskazane przewozy się nie odbyły, a to z kolei skutkuje brakiem możliwości księgowania faktur z tego tytułu.

Data dodania:

26 września 2017

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.