Ustawa o publicznym transporcie znowu za rok

W dniu 11 grudnia 2017 r. Sejm przekazał do podpisu dla prezydenta ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Ustawa wprowadzająca zmiany do szeregu aktów prawnych, zawiera również zapis (art. 32) zmieniający ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z przywołanym przepisem w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo – terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.”;
2) użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2018 r.”;

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2019 r.”

Informacje w zakresie szczegółowego procesu legislacyjnego znajdują się pod tym adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=50A7D507E28577F0C12581C400217999

Reasumując przewoźnicy realizują przewozy regularne na dotychczasowych zasadach do końca przyszłego roku. Na tej samej zasadzie będą obowiązywały dotychczasowe zasady rekompensat udzielanych przewoźnikom z tytułu honorowanych ulg ustawowych.

Data dodania:

14 grudnia 2017

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.