ADR 2023 – Komependium zmian

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) nowelizowana jest co 2 lata; każda nowa wersja obowiązuje od roku nieparzystego. Od 1 stycznia 2023 obowiązuje zatem znowelizowana wersja Umowy, jednak jak zawsze wprowadzono 6 miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do końca czerwca 2023 roku obowiązywać będą obie wersje Umowy. W odróżnieniu od zmian wprowadzanych w ubiegłych latach, nowe propozycje są nadzwyczaj obszerne, jednak w rzeczywistości nie spowodują żadnych zmian dla większości przewoźników trudniących się przewozami towarów niebezpiecznych.

ZMIANY W CZĘŚCI I

Nowy przepis 1.1.4.7 reguluje zasady obrotu naczyniami ciśnieniowymi wielokrotnego napełniania pomiędzy stronami umowy ADR a USA. Zasady te opisane zostały w sposób następujący:

 • Przepis 1.4.7.1 – Import – dopuszcza przywóz do Państw będących stronami Umowy ADR naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełnia­nia spełniających wymagania Przepisów Fede­ralnych USA z miejsca tymczasowego składowania do użytkownika końcowego. Przy realizacji tego typu przewozu dokument przewozowy musi zawierać wpis: „Przewóz zgodny z 1.1.4.7.1”
 • Przepis 1.4.7.2 – Wywóz – dopuszcza napełnianie i przewóz butli wg 1.1.4.7.1 do krajów niebędących stronami umowy ADR. Napełnianie naczynia ciśnieniowe­go powinno być zgodne z warunkami Kodeksu Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych. Butle powinny być oznakowane, tak jak wynika to z przepisów działu 5.2 Umowy ADR. Butle nie mogą być napeł­nianie po upływie terminu ważności badań okresowych, jednak w tym przypadku mogą być przewożone w celu przeprowa­dzania badań. Korzystający z tego przepisu powinien uzupełnić dokument przewozowy o zapis: „Prze­wóz zgodny z 1.1.4.7.2”.

Wprowadzono nowy przepis 1.2.3, w którym zgromadzono definicje skrótów użytych w Umowie ADR. Wprowadzono kilka nieznacznych zmian i nowych definicji:

 • BUTLA POWLEKANA – butla przeznaczona do przewozu węglowodorowego gazu skroplonego o pojemności wodnej nie większej niż 13 litrów. Butla składa się z powlekanego spawanego stalowego wewnętrznego korpusu butli i formowanej zewnętrznej powłoki ochronnej. Powłoka jest wykona­na z komórkowego tworzywa sztucznego, niezdejmowalna i połączo­na trwałe z zewnętrzną powierzchnią ścianki stalowego korpusu butl
 • NACZYNIE KRIOGE­NICZNE ZAMKNIĘTE – dawniej NACZYNIE KRIOGENICZNE,
 • POJEMNIK WEWNĘTRZNY – w przypadku naczyń kriogenicznych zamknię­tych jest to naczynie ciśnieniowe, przeznaczone do przechowywania gazu schłodzonego skroplonego.
 • CIŚNIENIE ROBOCZE – oznacza:
 1. w odniesieniu do gazu sprężonego oznacza ciśnienie ustalone w napeł­nionym naczyniu ciśnieniowym w temperaturze odniesienia 15°C;
 2. w odniesieniu do UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY oznacza obliczone ciśnienie ustalone w jednolitej temperaturze odniesie­nia 15°C w butli acetylenowej zawierającej określony rozpuszczal­nik przy maksymalnej zawartości acetylenu;
 3. w odniesieniu do UN 3374 ACETYLEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA ozna­cza ciśnienie robocze, które było obliczone dla równoważnej butli dla UN 1001 ACETYLEN ROZPUSZCZONY.
 • TWORZYWO SZTUCZNE Z RECYKLINGU (dawniej: TWORZYWO SZTUCZNE ODZYSKANE) na materiał odzyskany ze zużytych opakowań przemysłowych, które zostały oczyszczone i przy­gotowane do przetworzenia na nowe opakowania. Specyficzne właści­wości materiału z recyklingu użytego do produkcji nowych opakowań powinny być gwarantowane i regularnie dokumentowane w ramach programu zapewnienia jakości uznanego przez właściwą władzę.
 • KONTENER – CYSTERNA WIELKA – kontener – cysternę o pojemności większej niż 40 000 litrów.
 • KORPUS NACZYNIA CIŚNIENIOWEGO – butla, zbiornik rurowy, bęben ciśnieniowy lub naczynie ciśnieniowe awa­ryjne, bez ich zamknięć tub innego wyposażenia obsługowego, ale włącznie z każdym stale przymocowanym urządzeniem (urządzenia­mi), takimi jak pierścień na szyjce czy pierścień stopy.
 • TWORZYWO SZTUCZNE WZMOCNIONE WŁÓKNEM – materiał zawierający wzmocnienie włóknami lub cząstkami stałymi, umieszczonymi w termoutwardzalnym lub termoplastycznym polimerze (matrycy).

W związku z wejściem w życie nowych regulacji Komisja Gospodarcza ONZ wprowadziła także odpowiednie przepisy przejściowe, zawarte w następujących przepisach:

 • 6.1.49 – Znak pokazany na rysunku 5.2.1.9.2 obowiązujący do 31 grudnia 2022 r. może być nadal stosowany do 31 grudnia 2026 r.
 • 6.1.50 – Dla przedmiotów, które spełniają definicję ZAPALNIKÓW ELEKTRONICZNYCH, opisaną w przepisie 2.2.1.4 Słownik nazw i zaklasyfikowanych do UN 0511, 0512 i 0513, pozycje ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE (UN 0030, 0255 i 0456) mogą być nadal wykorzystywane do dnia 30 czerwca 2025 r.
 • 6.1.51 – Spoiwa, farby i materiały pokrewne do farb drukarskich, farby drukarskie i materiały pokrewne do farb drukarskich oraz żywice i roztwory zaklasyfikowane do UN 3082 materiał zagrażający środowisku, ciekły, I.N.O., grupa pakowania III zgodnie z 2.2.9.1.10.6 w związku z 2.2.9.1.10.51, zawierające 0,025 % lub więcej następujących substancji, samych lub w połączeniu:

-4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT);
-oktylinon (OIT); oraz
-pirytion cynku (ZnPT);

mogą być przewożone do dnia 30 czerwca 2025 r. w opakowaniach ze stali, aluminium, innych metali lub tworzyw sztucznych, które nie spełniają wymagań podanych pod 4.1.1.3, jeżeli są przewożone w ilościach nieprzekraczających 30 litrów na opakowanie w następujący sposób:

(a) W przypadku ładunków na paletach skrzynia paletowa lub urządzenie jednostki ładunkowej, np. pojedyncze opakowania umieszczone lub ułożone w stos i przymocowane do palety taśmami, folią termokurczliwą lub rozciągliwą lub w inny odpowiedni sposób; lub

(b) Jako opakowania wewnętrzne opakowań kombinowanych o maksymalnej masie netto 40 kg.

 • 6.1.52 – Naczynia wewnętrzne DPPL złożonych, wyprodukowanych przed 1 lipca 2021 r. zgodnie z wymaganiami podanymi pod 6.5.2.2.4, obowiązującymi do 31 grudnia 2020 r., które nie są zgodne z wymaganiami podanymi w 6.5.2.2.4, dotyczącymi znaków na naczyniach wewnętrznych, które nie są łatwo dostępne do wglądu z uwagi na konstrukcję korpusu zewnętrznego, wg przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., mogą być nadal używane do końca okresu ich używania określonego w 4.1.1.15.
 • 6.1.53 – Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka klasy 1 przewożone w sztukach przesyłki na jednostce transportowej w ilościach nieprzekraczających ilości podanych w 1.1.3.6, które zgodnie z 1.1.3.6.2 tiret I obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r. mogły być przewożone bez stosowania wymagań działu 1.10, mogą być nadal przewożone bez stosowania wymagań działu 1.10 do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • 6.2.17 – Wymagania „Uwagi 3” z 6.2.1.6.1 obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. mogą być nadal stosowane do 31 grudnia 2024 r.
 • 6.2.18 – Naczynia kriogeniczne zamknięte, zbudowane przed 1 lipca 2023 r., które podlegały wymaganiom dotyczącym badania wstępnego i prób podanym pod 6.2.1.5.2, mającym zastosowanie do 31 grudnia 2022 r., ale które jednak nie spełniają wymagań podanych pod 6.2.1.5.2 dotyczących kontrola wstępna i badanie mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal stosowane.
 • 6.2.19 – Butle acetylenowe zbudowane przed 1 lipca 2023 r., które nie są oznakowane zgodnie z 6.2.2.7.3 (k) lub (l) mającymi zastosowanie od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal używane do następnego badania okresowego i próby po 1 lipca 2023 r. .
 • 6.2.20 – Zamknięcia naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania, zbudowanych przed 1 lipca 2023 r., które nie są oznakowane zgodnie z 6.2.2.11 lub 6.2.3.9.8, obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal używane.
 • 6.2.21 – Norma 14912:2005, o której mowa w instrukcji pakowania P200 (12) 3.4 z 4.1.4.1 obowiązującej do 31 grudnia 2022 r., może być nadal stosowana do naprawy lub kontroli zaworów do 31 grudnia 2024 r.
 • 6.2.22 – Norma EN ISO 22434:2011, do której odnosi się instrukcja pakowania P200 (13) 3.4 z 4.1.4.1 obowiązująca do 31 grudnia 2022 r., może być nadal stosowana do naprawy lub kontroli zaworów do 31 grudnia 2024 r.
 • 6.3.54 – Procedury stosowane przez właściwą władzę do zatwierdzania rzeczoznawców wykonujących czynności dotyczące cystern stałych (pojazdów-cystern) i cystern odejmowalnych przeznaczonych do przewozu materiałów innych niż te, do których mają zastosowanie TA4 i TT9 z 6.8.4, które odpowiadają wymaganiom rozdziału 6.8 obowiązującego do 31 grudnia 2022 r., ale niespełniającego wymagań 1.8.6 mających zastosowanie do jednostek kontrolujących od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal stosowane do 31 grudnia 2032 r. UWAGA: Termin „ekspert” został zastąpiony określeniem „organ kontrolny”.
 • 6.3.55 – Świadectwa zatwierdzenia typu wystawione dla cystern stałych (pojazdów-cystern) i cystern odejmowalnych przeznaczonych do przewozu materiałów innych niż te, do których mają zastosowanie TA4 i TT9 z 6.8.4, wydanych przed 1 lipca 2023 r. zgodnie z działem 6.8, które nie spełniają z 1.8.7 obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. mogą być nadal wykorzystywane do końca ich ważności.
 • 6.3.56 – Cysterny stałe (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne zbudowane przed 1 lipca 2033 r. zgodnie z wymaganiami działu 6.9 obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie odpowiadają wymaganiom działu 6.13 mającym zastosowanie od 1 stycznia 2023, może być nadal używane.
 • 6.3.57 – Cysterny stałe (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne zbudowane przed 1 stycznia 2024 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie odpowiadają wymaganiom obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. w zakresie wyposażenia zaworów bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9 mogą być nadal używane.
 • 6.3.59 – Cysterny stałe (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne zbudowane przed 1 lipca 2023 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie spełniają wymagań przepisu szczególnego TE26 z 6.8.4 ( b) obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. mogą być nadal stosowane.
 • 6.3.60 – Cysterny stałe (pojazdy-cysterny) i cysterny odejmowalne, które są już wyposażone w zawory bezpieczeństwa spełniające wymagania podane pod 6.8.3.2.9 obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., nie muszą być oznakowane zgodnie z 6.8.3.2.9.6 do następnego przeglądu pośredniego lub okresowego po 31 grudnia 2023 r.
 • 6.4.56 – Kontenery-cysterny, które nie spełniają wymagań podanych pod 6.8.3.4.6 (b) mającego zastosowanie od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal używane, jeżeli zostanie przeprowadzona kontrola pośrednia w ciągu sześciu lat po każdej kontroli okresowej okresowym, przeprowadzonej po lipcu 2023 r.
 • 6.4.57 – Z wyjątkiem 6.8.1.5 akapit drugi tiret drugie, procedury stosowane przez właściwą władzę do zatwierdzania ekspertów wykonujących czynności dotyczące kontenerów-cystern przeznaczonych do przewozu materiałów innych niż te, określonych w TA4 i TT9 działu 6.8.4, spełniające wymagania działu 6.8 obowiązujące do 31 grudnia 2022 r., ale niespełniające wymagań 1.8.6 mających zastosowanie do jednostek inspekcyjnych od 1 stycznia 2023 r. mogą być nadal używane do 31 grudnia 2032 r. UWAGA: Termin „ekspert” został zastąpiony terminem „organ kontrolny”.
 • 6.4.58 – Świadectwa zatwierdzenia typu wystawione dla kontenerów-cystern przeznaczonych do przewozu materiałów innych niż te, do których mają zastosowanie TA4 i TT9 w 6.8.4, wydane przed 1 lipca 2023 r. zgodnie z działem 6.8, ale niezgodne z 1.8. 7 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal stosowane do końca ich obowiązywania.
 • 6.4.59 – Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2033 r. zgodnie z wymaganiami działu 6.9 obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r. mogą być nadal używane.
 • 6.4.60 – Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 stycznia 2024 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie odpowiadają wymaganiom obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. w zakresie instalowania zaworów bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9, mogą być nadal używane.
 • 6.4.61 – Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2023 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., ale niespełniające wymagań podanych pod 6.8.2.2.4 akapit drugi i trzeci, obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., mogą nadal być używane.
 • 6.4.62 – Bardzo duże kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2023 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które nie spełniają wymagań podanych pod 6.8.2.1.18 akapit trzeci, dotyczące minimalnej grubości ściany, mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r., mogą być nadal stosowane.
 • 6.4.63 – Kontenery-cysterny zbudowane przed 1 lipca 2023 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującymi do 31 grudnia 2022 r., które jednak nie spełniają wymagań przepisu szczególnego TE26 z 6.8.4 (b) obowiązującego od 1 stycznia 2023 mogą być nadal używane.
 • 6.4.64 – Kontenery-cysterny, które są już wyposażone w zawory bezpieczeństwa spełniające wymagania podane pod 6.8.3.2.9 obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., nie muszą posiadać naniesionych oznaczeń zgodnie z 6.8.3.2.9.6 do czasu następnego przeglądu pośredniego lub okresowego po 31 grudnia 2023 r.

 ADR 2023 przyniósł także kilka zmian w zakresie materiałów niebezpiecznych. W rozdziale 2.2.41.4 zawierający wykaz materiałów samoreaktywnych w opa­kowaniach uzupełniono o KWAS 7-METOKSY-5-METYLKOBENZOTIO- FEN-2-YLOBORONOWY. Kataqlog zawarty w dziale 2.2.52.4 został uzupełniony o NADDiWĘGLAN tert-BUTYLOlZOPROPYLU < 62%, NADPIWALAN tert-HEKSYLU < 52% i NADTLENEK ACETYLOACETONU <35%.

W dziale 3.2 zawierającym wykaz towarów niebezpiecznych dodano nowy numer UN: UN3550 DIWODOROTLENEK KOBALTU, PROSZEK zawierają­cy nie mniej niż 10% respirabilnych cząstek; 6.1, I.

Ponadto z tabeli wykreślono UN 1169. EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKŁE zapisane w UN 1197 zmieniły nazwę na EKSTRAKTY CIEKŁE, smakowe lub zapachowe. Następnie UN 2426 AZOTAN AMONU CIEKŁY gorący stężony roztwór, o stężeniu większym niż 80%, lecz nie większym niż 93% zmienił nazwę na AZOTAN AMONU CIEKŁY (gorą­cy stężony roztwór).

Kolejne zmiany w ADR2023 dotyczą przepisów szczególnych. Oprócz kosmetycznych zmian poszczególnych przepisów pojawiły się 4 nowe:

 • 396 – dotyczący materiału UN 3538 PRZEDMIOTY ZAWIE­RAJĄCE GAZ NIEPALNY NIETRUJĄCY I.N.O. – duże, mocne przedmioty mogą być przewożone z podłączonymi butlami gazowymi z otwar­tymi zaworami. W tym przypadku nie mają znaczenia wymagania podrozdziału 4.1.6,5. Jednak taki przewóz musi spełniać następu­jące warunki:
 1. butle gazowe zawierają UN 1066 azot sprężony, UN 1956 gaz sprę­żony i.N.O. lub UN 1002 powietrze sprężone
 2. butle gazowe są połączone z przedmiotem poprzez regulator ciśnie­nia i sztywne przewody w taki sposób, aby ciśnienie gazu (nad­ciśnienie) w przedmiocie nie było większe niż 35 kPa (0,35 bara)
 3. butle gazowe są połączone z przedmiotem za pomocą mocnych i odpornych na ciśnienie przewodów i rur w taki sposób, aby nie mogły zmienić położenia względem przedmiotu
 4. butle gazowe, regulatory ciśnienia, przewody rurowe i inne elementy są zabezpieczone przed uszkodzeniem i uderzeniami podczas przewozu w drewnianych koszach lub innych odpowiednich urządzeniach
 5. dokument przewozowy zawiera następujący zapis: „Przewóz zgod­ny z przepisem szczególnym 396”
 6. jednostki transportowe cargo zawierające przedmioty przewożo­ne z otwartymi zaworami, zawierającymi gaz duszący, powinny dobrze wentylowane i oznakowane zgodnie z 5.5.3.G.
 • 397 w związku z UN1002 POWIETRZE SPRĘŻONE – Mieszaniny azotu i tlenu zawierające objętościowo nie mniej niż 19,5% i nie więcej niż 23,5% tlenu mogą być przewożone jako ta substancja, jeśli nie zawierają innych gazów utleniających. Nalepka ostrzegawcza dla zagrożenia dodatkowego klasy 5.1 nie jest wymagana dla jakiegokolwiek stężenia tlenu w podanych granicach.
 • 398 dla UN 1012 BUTYLEN – przepis stosuje się do mieszanin butylenów, 1-butylenu, cis-2-butylenu i trans-2-butylenu. Odnośnie izobutylenu patrz: UN 1055. W zakre­sie dodatkowych informacji dołączonych do dokumentu przewozo­wego patrz: 5.4.1.2.2 (e).
 • 676 – Do przewozu sztuk przesyłek zawierających materiały polimeryzujące nie muszą być stosowane przepisy przepisu szczególnego 386 w połączeniu z 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 i 5.4.1.2.3.1, jeżeli są one przewożone w celu usunięcia lub recyklingu, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

(a) badanie przed załadowaniem wykazało, że nie ma znaczących odchyleń między temperaturą zewnętrzną sztuki przesyłki a temperaturą otoczenia;

(b) przewóz odbywa się w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od tej kontroli;

(c) sztuki przesyłki są chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wpływem innych źródeł ciepła (np. dodatkowych ładunków przenoszonych powyżej temperatury otoczenia) podczas przewozu;

(d) Temperatura otoczenia podczas przewozu jest niższa niż 45 °C;

(e) pojazdy i kontenery są odpowiednio wentylowane;

(f) Substancje są pakowane w opakowania o maksymalnej pojemności 1000 litrów. Przy ocenie materiałów przeznaczonych do przewozu na warunkach niniejszego przepisu szczególnego można rozważyć dodatkowe środki zapobiegające niebezpiecznej polimeryzacji, na przykład dodanie inhibitorów.

ADR 2023 wprowadził również zmiany do dokumentacji przewozowej. Zgodnie z nowym przepisem 5.4.1.1.3.2, jeżeli nie jest możliwe dokładne zmierzenie ilości odpa­dów w miejscu załadunku, to ilość zgodnie z 5.4.1.1.1 (f) może podlegać oszacowaniu w następujący sposób:

 • dla sztuk przesyłek – do dokumentu przewozowego dołączona jest lista sztuk przesyłek zawierająca rodzaj i ich nominalną pojemność;
 • dla kontenerów – oszacowanie opiera się na pojemności nomi­nalnej kontenera i innych dostępnych informacjach (np. średnia gęstość, stopień napełnienia, rodzaj odpadów);
 • dla cystern napełnianych podciśnieniowo – ilość odpa­du jest oszacowana przez nadawcę lub na podstawie wyposaże­nia pojazdu.

Ten tryb szacowania nie będzie miał zastosowania do zwolnień, dla któ­rych niezbędne jest jednoznaczne wskazanie  ilości (dział 1.1.3.6 Umowy) odpadów zawie­rających materiały wymienione w 2.1.3.5.3 lub materiały klasy 4.3 oraz cystern innych, niż napełniane podciśnieniowo. W przypadku stosowania tego przepisu, dokument przewozowy musi zawierać zapis: „ILOŚĆ OSZACOWANA ZGODNIE Z 5.4.1.1.3.2”.

Inne nowe regulacje zawarte w rozdziale 5 Umowy mają postać następującą:

5.4.1.1.15 –  Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów stabilizowanych i o kontrolowanej temperaturze: O ile nie jest to już częścią prawidłowej nazwy przewozowej, należy dodać słowo „STABILIZOWANY” do prawidłowej nazwy przewozowej, jeśli stosowana jest stabilizacja, oraz słowa „TEMPERATURA KONTROLOWANA” należy dodać do prawidłowej nazwy przewozowej, jeżeli stabilizacja odbywa się poprzez kontrolę temperatury lub kombinację stabilizacja chemiczna i kontrola temperatury (patrz 3.1.2.6).

5.4.1.1.23 – jeśli materiał, który w myśl 1.2.1 jest materiałem stałym, będzie nadawany do przewozu w stanie stopionym, to wyraz „STOPIONY” powinien być dodany jako część pra­widłowej nazwy przewozowej, jeśli już nie jest częścią prawidłowej nazwy przewozowej,

5.4.1.1.24 – dla przewozu zgodnie z 1.1.4.7 dokument przewozowy powinien zawierać zapis: „PRZEWÓZ ZGODNIE Z 1.1.4.7.1” lub „PRZEWÓZ ZGODNIE Z 1.1.4.7.2”.

W dziale 5.4.1.2.2 dodano podpunkt (e) zgodnie z którym w przypadku przewozu UN 1012, dokument przewozowy powinien być uzupełniony o dokładną nazwę przewożonego gazu, podaną w nawiasach po prawidłowej nazwie przewozowej.

Dział 6 Umowy ADR został przekonstruowany i uzupełniony. Dotychczasowy dział 6.9. stał się działem 6.13. Nowy dział 6.9. został zatytułowany „WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY, PRZEGLĄDÓW I BADAŃ CYSTERN PRZENOŚNYCH ZE ZBIORNIKAMI WYKONANYMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIO­NYCH WŁÓKNEM (FRP)”.

Nowe przepisy w rozdziale 6 między innymi to:

 • 2.2.11 – Oznakowanie zamknięć naczyń ciśnieniowych UN wielokrotnego napełniania: W przypadku zamknięć umieszcza się wyraźnie i czytelnie następujące trwałe znaki (np. stemplowane, grawerowane lub wytrawiane):

(a) znak identyfikacyjny producenta;

(b) norma projektowa lub oznaczenie normy projektowej;

(c) Data produkcji (rok i miesiąc lub rok i tydzień) oraz

(d) Znak identyfikacyjny organu inspekcyjnego odpowiedzialnego za wstępną kontrolę i badanie, jeśli dotyczy.

Ciśnienie próbne zaworu powinno być zaznaczone, gdy jest niższe niż ciśnienie próbne, na które wskazuje wartość znamionowa przyłącza do napełniania zaworu

 • 2.6.1.5 – Ciśnienie wewnętrzne aerozoli w temperaturze 50 °C nie powinno przekraczać 1,2 MPa (12 barów) przy stosowaniu gazów skroplonych palnych, 1,32 MPa (13,2 bara) przy stosowaniu gazów skroplonych niepalnych i 1,5 MPa (15 barów) ) przy użyciu niepalnych sprężonych lub rozpuszczonych gazów. W przypadku mieszaniny kilku gazów zastosowanie ma bardziej rygorystyczna granica.
 • 5.2.1.2 – DPPL wyprodukowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jak określono w 1.2.1, powinny być oznakowane napisem „REC”. W przypadku DPPL sztywnych znak ten powinien być umieszczony w pobliżu znaków określonych w 6.5.2.1.1. Na naczyniu wewnętrznym DPPL złożonych znak ten powinien być umieszczony w pobliżu znaków określonych w 6.5.2.2.4.
 • 8.1.5 – Procedury oceny zgodności, zatwierdzenia typu i inspekcji
 • 8.3.2.9 – Cysterny przeznaczone do przewozu gazów skroplonych zapalnych powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Cysterny przeznaczone do przewozu gazów sprężonych, gazów skroplonych niepalnych lub gazów rozpuszczonych mogą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Zawory bezpieczeństwa, jeżeli są zamontowane, powinny spełniać wymagania 6.8.3.2.9.1 do 6.8.3.2.9.5
 • 8.3.2.9.6.1 – Cysterny wyposażone w zawory bezpieczeństwa zgodnie z 6.8.3.2.9.1 do 6.8.3.2.9.5 powinny posiadać znak określony w 6.8.3.2.9.6.3 do 6.8.3.2.9.6.6.
 • 8.3.2.9.6.3 – Znak składa się z białego kwadratu o minimalnych wymiarach 250 mm × 250 mm. Linia wewnątrz krawędzi musi być czarna, równoległa i około 12,5 mm od zewnętrznej strony tej linii do zewnętrznej krawędzi znaku. Litery „SV” muszą być czarne, mieć co najmniej 120 mm wysokości i minimalną grubość kreski 12 mm.

Cysterny odejmowalne i kontenery-cysterny o pojemności nie większej niż 3 000 litrów mogą posiadać zmniejszone oznaczenie do wymiarów nie mniejszych niż 120 mm × 120 mm. Linia wewnątrz krawędzi musi być czarna, równoległa i oddalona od zewnętrznej krawędzi znaku do zewnętrznej krawędzi znaku w przybliżeniu 6 mm. Litery „SV” muszą być czarne, mieć co najmniej 60 mm wysokości i minimalną grubość kreski 6 mm.

 • 8.3.2.9.6.5 – Zastosowany materiał powinien być odporny na warunki atmosferyczne i należy zapewnić odpowiednią trwałość znaku. Znak nie może odłączyć się od mocowania w przypadku 15-minutowego przebywania w ogniu. Musi także pozostać przymocowany niezależnie od orientacji zbiornika.
 • 8.4 – nowy przepis szczególny TE26 – Wszystkie połączenia do napełniania i opróżniania, w tym także w fazie gazowej, cystern przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych schłodzonych palnych powinny być wyposażone w samoczynny zawór odcinający natychmiast zamykający się (patrz 6.8.3.2.3), położony jak najbliżej zbiornika cysterny.
 • 6.2 – Nowy dział i zastosowanie – Wymagania rozdziału 6.9.2 mają zastosowanie do cystern przenośnych ze konstrukcją FRP (wzmocnionych włóknem) przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wszystkimi środkami transportu. Oprócz wymagań niniejszego rozdziału, o ile nie określono inaczej, odpowiednie wymagania Międzynarodowej Konwencji o Bezpiecznych Kontenerach (CSC) 1972, z późniejszymi zmianami, muszą być spełnione przez każdą multimodalną cysternę przenośną z konstrukcją FRP, która spełnia definicję „kontenera” w ramach tej konwencji.

Rozdział 7 zawiera następujące zmiany:

 • 1.7.4.7 (NOWY PRZEPIS) – Kontenery izolowane, chłodzone i chłodzone mechanicznie, przeznaczone do przewozu materiałów o kontrolowanej temperaturze, powinny odpowiadać następującym warunkom:
 • Całkowity współczynnik przenikania ciepła izolowanego kontenera nie powinien przekraczać 0,4 W/m²/K;
 • stosowany czynnik chłodniczy nie może być palny; oraz
 • Jeżeli kontenery są wyposażone w odpowietrzniki lub zawory wentylacyjne, należy zadbać o to, aby odpowietrzniki lub zawory wentylacyjne nie zakłócały chłodzenia.

3.1.13 (NOWE ZASADY OCENY WAD KONTENERA)

 • wygięcia, pęknięcia lub pęknięcia elementów konstrukcyjnych lub nośnych lub jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu obsługowego lub operacyjnego, które mają wpływ na integralność kontenera do przewozu luzem, kontenera lub nadwozia pojazdu;
 • Jakiekolwiek zniekształcenie ogólnej konfiguracji lub jakiekolwiek uszkodzenie osprzętu do podnoszenia lub elementów interfejsu sprzętu przeładunkowego wystarczająco duże, aby uniemożliwić prawidłowe ustawienie sprzętu przeładunkowego, zamontowanie i zabezpieczenie na podwoziu, wagonie lub pojeździe lub włożenie do ładowni statku; oraz, w stosownych przypadkach
 • Zawiasy drzwi, uszczelki drzwi i okucia, które są zatarte, skręcone, złamane, brakujące lub w inny sposób niedziałające.

5.1.2(NOWE ZASADY OCENY WAD NADWOZIA INTEMODALNEGO) – Jednostka transportowa do ładunku jest sprawdzana w celu upewnienia się, że jest zdatna do użytku pod względem konstrukcyjnym, że jest wolna od ewentualnych pozostałości niezgodnych z ładunkiem oraz że wewnętrzna podłoga, ściany i sufit, w stosownych przypadkach, nie są wystające lub nie mają uszkodzeń, które mogłyby mieć wpływ na ładunek wewnątrz oraz, że duże kontenery są wolne od uszkodzeń, które wpływają na odporność na warunki atmosferyczne kontenera, gdy jest to wymagane. Konstrukcyjnie zdatny do użytku oznacza, że jednostka transportowa ładunku jest wolna od poważnych wad elementów konstrukcyjnych. Elementami konstrukcyjnymi jednostek transportu ładunków o przeznaczeniu multimodalnym są m.in. górne i dolne poręcze boczne, górne i dolne poręcze końcowe, słupki narożne, okucia narożne oraz, w przypadku dużych kontenerów, próg drzwiowy, nadproże drzwiowe i poprzeczki podłogowe. Do głównych wad należą:

 • wygięcia, pęknięcia lub pęknięcia elementów konstrukcyjnych lub wspierających oraz wszelkie uszkodzenia wyposażenia serwisowego lub operacyjnego, które mają wpływ na integralność jednostki transportowej ładunku;
 • Jakiekolwiek zniekształcenie ogólnej konfiguracji lub jakiekolwiek uszkodzenie osprzętu do podnoszenia lub interfejsów urządzeń przeładunkowych wystarczająco duże, aby uniemożliwić prawidłowe ustawienie sprzętu przeładunkowego, zamontowanie i zabezpieczenie na podwoziu, wagonie lub pojeździe lub włożenie do ładowni statku; oraz, w stosownych przypadkach;
 • Zawiasy drzwi, uszczelki drzwi i okucia, które są zatarte, skręcone, złamane, brakujące lub w inny sposób niedziałające.

Nowy przepis rozdziału 9 zawarty w 9.2.4.6 przewiduje możliwość stosowania napę­dów zasilanych elektrycznie dla pojazdów typu AT. Z kolei przepis 9.7.9 wskazuje, iż pojazdy typu FL przewożące skroplone i sprężone gazy palne, pojazdy typu FL prze­wożące ciecze palne I lub II grupy pakowania, a także pojazdy EX/III powinny być wyposażone w automatyczny system gaśniczy przedziału silniko­wego. Zastosowane muszą być także osłony termiczne wszystkich kół, zapo­biegające bezpośredniemu i pośredniemu oddziaływaniu ognia na przedział ładunkowy.

Polska wersja Umowy ADR 2023 nie jest jeszcze dostępna. W latach ubiegłych tłumaczenie na język polski było publikowane w maju lub czerwcu, w związku z czym również w tym roku przyjdzie nam poczekać. Nowy ADR w języku angielskim dostępny jest pod adresem https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage .

Data dodania:

9 stycznia 2023

Tagi strony:

, , , ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.