Czy Minister Infrastruktury naraził polski transport na kłopoty?

Aktualizacja: W dniu 27.03.2020 Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie w sprawie odstępstw od rozporządzenia 561.2006: http://monitorpolski.gov.pl/M2020000032801.pdf  . Reasumując od tego dnia stosowanie odstępstw ma umocowanie w przepisach prawa.


Na stronach Ministerstwa Infrastruktury w dniu 18 marca 2020 roku pojawiła się następująca informacja: Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 Minister jak najbardziej ma możliwość wprowadzenia tych odstępstw, jednak musi to poczynić formalnie, zgodnie z polskim systemem prawnym. Okazuje się niestety, że formalnie odstępstwa te nie obowiązują, zaś informacje zawarte na stronach WWW Ministerstwa nie mają żadnej mocy prawnej. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z kolei w myśl art. 88 ust. 1 Konstytucji warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Następnie art. 9 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) stanowi, iż w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się (…) rozporządzenia wydane przez (…) ministrów kierujących działami administracji rządowej.

Inaczej ujmując, Minister opublikował na stronie internetowej odstępstwa które … nie istnieją. Minister w wespół z GITD wymyślili zatem odstępstwa, które w chwili obecnej mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Na chwilę obecną formalnie w Polsce odstępstw nie ma. (do godziny 10:45 dnia 19.03.2020 nie ma rozporządzenia w tej sprawie).

Oczywiście ze względu na specyficzną sytuację pandemii w Europie (prawdopodobnie) nikt nie będzie kierowcom nakładał kar za przekroczenia związane z koniecznością dowozu towarów obszarach zagrożonych. Jednakże sugeruje się, aby w każdym przypadku odstępstwa sporządzać wydruk z opisem sytuacji, tj. przyczyn odstąpienia od przepisów.

Data dodania:

19 marca 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.