Tarcza 6.0 – ZERO POMOCY DLA PRZEWOZÓW REGULARNYCH

W dniu 16 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (TARCZA 6️⃣.0️⃣). Większość regulacji tej ustawy wejście w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, czyli w dniu 31 grudnia 2020 roku.
Część regulacji dotyczy przewoźników pasażerskich, jednak uprzedzając przedwczesną radość – tarcza nie objęła przewoźników transportu regularnego miejskiego, podmiejskiego czy międzymiastowego (inaczej mówiąc przewoźnicy dostali ZERO 0️⃣ ).
📌Zgodnie z nowymi regulacjami Tarczą 6.0 zastaną objęci przewoźnicy, którzy na dzień 30.09.2020 mieli zgłoszoną jako przeważającą działalność o kodzie 49.39.Z. Ten kod odpowiada działalności w postaci transportu drogowego pasażerskiego pozostałego, a mianowicie:
👉 rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe (pow. 250 km),
👉 wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne,
👉 inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,
👉 przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,
👉 autobusowe przewozy szkolne i pracownicze.
Zmiana kodu przeważającej działalności „🕑na ostatnią chwilę” (tj. po 30.09.2020) nie kwalifikuje przewoźnika do pomocy w ramach tarczy 6.0. Podmioty, które zmienią kod po 30.09.2020 i zawnioskują o dotację (pomoc finansową) powinny być gotowe na konieczność jej zwrotu w ciągu najbliższych 5 lat (wraz z odsetkami).
Na co może liczyć przewoźnik z przeważającą działalnością 49.39.Z:
👉 1. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników: dofinasowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z i którego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, i jest przekazywane w miesięcznych transzach. Dofinansowanie nie przysługuje m.in. do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 28 lutego 2021 roku. Wnioski można składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wnioski mogą być składane tylko w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl. Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników obowiązują od 19 grudnia 2020 roku.
👉 2. Dodatkowe świadczenie postojowe: Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki: a dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś lub prowadziłaś pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, skorzystałeś lub skorzystałaś ze świadczenia postojowego w ramach działań anycovidowych – otrzymałeś lub otrzymałaś co najmniej jedno świadczenie, zaś przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).
👉 3. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe: Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki: na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś lub prowadziłaś pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, skorzystałeś lub skorzystałaś ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovidowych – otrzymałeś lub otrzymałaś co najmniej jedno świadczenie oraz przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).
👉 4. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców: W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, jednorazowo udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku oraz nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.
👉 5. Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020: Prawo do zwolnienia z opłacania składek za miesiąc listopad przysługuje ci, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki: byłeś zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 roku, na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku oraz złożyłeś deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku (chyba że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania).
Reasumując: branża transportu regularnego bliskiego (miejskiego, podmiejskiego i międzymiastowego) nie została uwzględniona w żadnym zakresie w przepisach Tarczy 6.0. ❗️〽️⚠️❌👎

Data dodania:

18 grudnia 2020

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.