Ustawa o monitorowaniu przewozu podpisana i opublikowana

W dniu 31 marca 2017 Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o monitorowaniu przewozu drogowego towarów. Ustawa została opublikowana w Dz.U. nr 708 w dniu 3 kwietnia 2017r.. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia (18 kwietnia) za wyjątkiem przepisów karnoadministracyjnych, które wejdą w życie w dniu 1 maja 2017.

Ustawa wprowadza szereg obowiązków związanych z przewozem przez terytorium PL towarów tzw. wrażliwych, to jest takich, które w ocenie ustawodawcy mogą być narzędziem w przestępstwach polegających na wyłudzaniu podatku VAT.

Lista towarów objętych systemem monitorowania drogowego jest ściśle określona w art. 3 ustawy. Zgodnie z tymi przepisami monitorowaniu podlega przewóz towarów wg PKWiU oraz wg Nomenklatury Scalonej (jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów):
– 19.20.21 – benzyna silnikowa, włączając w to benzynę lotniczą,
– 19.20.22 – paliwo typu benzyny do silników odrzutowych,
– 19.20.23 – benzyna lakiernicza,
– 19.20.24 – Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych,
– 19.20.25 – Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– 19.20.26 – oleje napędowe,
– 19.20.27 – oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– 19.20.28 – oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– 19.20.29 – oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty ciężkich frakcji (gdzie indziej nie sklasyfikowane),
– 20.14.74 – alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu do 80%, nieoznacznych znakami akcyzy,
– 20.14.75.1 – bioetanol (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach,
– 20.14.75.9 – pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy,
– 20.59.41 – preparaty smarowe,
– 20.59.42 – środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów,
– 20.59.43 – płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegajace zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe zawierające elkohol etylowy,
– 20.59.57 – gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu,
– 20.59.58 – biodiesel,
– 38.12.25 – oleje odpadowe,
– CN 2207 – alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu >= 80% obj.; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, nieoznaczonych znakami akcyzy,
– CN 2707 – oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych,
– CN 2710 – Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (z wył. surowych); preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, gdzie indziej niesklasyfikowane; oleje odpadowe, zawierające głównie minerały z ropy naftowej lub bitumiczne,
– CN 2905 – alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne;
– CN 2917 – Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne;
– CN 3403 – Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach, oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów (z wył. preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych),
– CN 3811 – Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych, włącznie z benzyną, lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne;
– CN 3814 – Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niesklasyfikowane; gotowe zmywacze farb i lakierów (z wył. zmywacza do paznokci) – zawierające alkogol etylowy,
– CN 3820 – środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (z wył. gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne) – zawierające alkohol etylowy,
– CN 3824 – Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– CN 3826 – Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

Monitorowaniu podlega także przewóz:
– alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego ,
– suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce.

Ustawa przewiduje wyjątki, jeżeli przewóz ww towarów realizowany jest w „niewielkich” opakowaniach:
– 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
– 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
– 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
– od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów,
– 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów;
– CN 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów,
– CN 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
– CN 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów,
– CN 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

Monitorowanie polega na zarejestrowaniu przez nadawcę, odbiorcę lub przewoźnika (różne obowiązki dla powyższych podmiotów w zalezności od rodzaju przewozu i jego trasy) wymaganych danych na temat przewozu za pośrednictwem portalu internetowego PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych). W chwili obecnej przyszli użytkownicy platformy mogą „ćwiczyć” wykonywanie zgłoszeń poprzez platformę testową znajdującą się pod adresem https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze (w wersji docelowej wejście do systemu zgłoszeń będzie wymagać następujących czynności: wejście na stronę PUESC, następnie kliknięcie w katalog usług, wybór e-Przewóz, kliknięcie ikony „przejdź do systemu SENT”, wybór odpowiedniej procedury). Uwaga! Wcześniej należy utworzyć konto na portalu PUESC za pośrednictwem EPUAP. Co istotne, konto na PUESC należy utworzyć już teraz, to jest zanim ustawa wejdzie w życie (załóż konto PUESC tutaj: https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient ).

Ustawa przewiduje szereg sankcji o charakterze (głównie) administracyjnokarnym w przypadku stwierdzenia wykonywania przewozu drogowego bez przestrzegania przepisów ustawy (przykłady):
niedokonanie zgłoszenia lub brak numeru referencyjnego – zatrzymanie środka transportu i usunięcie do miejsca przechowywania wskazanego przez organ kontroli,
brak zgłoszenia przewozu i nieuzyskanie numeru referencyjnego – 46% wartości netto ładunku nie mniej niż 20 000 zł (kara na wysyłającego lub odbierającego),
brak zgłoszenia przewozu i nieuzyskanie numeru referencyjnego przez przewoźnika (gdzie stosowne) 20 000 zł,
stwierdzenie że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu – 20 000 zł,
nieuzupełnienie przez przewoźnika zgłoszenia o dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 – 5000 zł kary,
zgłoszenie danych niezgodnie ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Ustawa przewiduje możliwość uwolnienia się od kary w poszczególnych przypadkach.W większości przypadków możliwość zwolnienia podmiotu z zapłaty kary będzie decyzją własną organu (w ustawie nie wskazano szczególnych i konkretnych przypadków, w których organ będzie zobowiązany do uchylenia kary pieniężnej).

SZKOLENIE Z USTAWY

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w godzinach 9:00 – 17:00 odbędzie się kompleksowe szkolenie z tematyki ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego. W programie szkolenia m. in. :

– szczegółowa charakterystyka towarów objętych monitorowaniem, określenie poprzez PKWiU oraz NS CN,
– zasady określania wielkości przesyłek ,
– procedury wysyłki towarów podczas których nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego (przesunięcie miedzymagazynowe),
– zakładanie konta na PUESC,
– zgłaszanie przewozu poprzez PUESC,
– odpowiedzialność finansowa za naruszenie przepisów ustawy,
– usunięcie ładunku przez organ kontroli do miejsca wyznaczonego – co dalej,
– udzielanie pełnomocnictwa do zgłoszenia PUESC między nadawcą a przewoźnikiem,
– szczegółowe omówienie najczęściej spotykanych procedur zgłoszeniowych.

Cena szkolenia wynosi
– 370 zł brutto (obejmuje materiały szkoleniowe oraz catering),
– 220 zł brutto dla członków SPFT.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (maks. 25)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres biuro@csk.szczecin.pl

Data dodania:

3 kwietnia 2017

Tagi strony:

, ,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.