Niderlandy kończą z taryfą ulgową

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Niderlandach weszły w życie przepisy WagwEU – ustawy w sprawie przepisów dotyczących zatrudniania pracowników delegowanych. Ustawa ta wdrożyła w Niderlandach postanowienia dyrektywy z dnia 15 maja 2014 roku nr 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Przepisy tej ustawy mają zastosowanie do wszystkich pracowników delegowanych, w tym także osób pracujących w transporcie drogowym.

Dla pracowników delegowanych Niderlandy przewidziały gwarancję prawa do najważniejszych warunków zatrudnienia określonych w prawie holenderskim, takich jak:
• płaca minimalna;
• odpowiednie okresy odpoczynku;
• bezpieczne warunki pracy;
• równość mężczyzn i kobiet;
• minimalna liczba dni urlopu.

Kontrole oraz kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów były zawieszone (moratorium) do dnia 1 września 2020 roku (co wynika wprost z art. 6 rozporządzenia Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, 2020-0000009531, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Cały akt prawny tutaj: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043172/2020-03-01.

Reasumując od 1 września 2020 roku jeżeli w trakcie kontroli drogowej przewoźnik nie udokumentuje faktu wyznaczenia w NL przedstawiciela, ani nie przedstawi wymaganych prawem dokumentów, otrzyma karę pieniężną. Szczegóły odnośnie zasad zgłaszania i odpowiedzialności przewoźnika tutaj: https://csk.pl/placa-minimalna/w-holandii/

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Społecznych i Zatrudnienia z dnia 3 października 2016 r. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie za naruszenie zasad delegowania przewiduje się następujące kary pieniężne:
– odmowa przekazania dokumentów dotyczących delegowania na żądanie uprawnionego urzędnika – do 12 000 Euro
– brak lub niewłaściwe dokumenty potwierdzające wypłatę płacy minimalnej, niesporządzenie ewidencji czasu pracy w Niderlandach, brak dokumentów dotyczących naliczenia wynagrodzenia – do 12 000 Euro,
– niedostarczenie w rozsądnym terminie dokumentów na wniosek właściwego organu – do 12 000 Euro.
– W przypadku stwierdzenia umyślnego działania lub recydywy kara zwiększana jest o 50%. W zależności od wagi naruszenia kary nakładane są w wysokości 25, 50, 75 lub 100% przewidzianej maksymalnej kary pieniężnej. Jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, maksymalna wysokość kary wynosi 50% stawki głównej.

Data dodania:

3 września 2020

Tagi strony:

,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.