Niemcy przegrały w TSUE – zwrot opłat nadchodzi

W dniu 28 października 2020 roku TSUE wydał wyrok w sprawie oznaczonej sygnaturą C-321/19 dotyczącej bezprawnego uwzględniania kosztów utrzymania policji drogowej w stawkach opłat za przejazd po drogach płatnych objętych systemem Toll Collect. Koszty utrzymania służb kontrolnych, tj. 3,8% lub 6% w zależności od rodzaju drogi, została pobrana bezzasadnie i powinna być zwrócona przewoźnikom (czyli 380 Euro lub 600 Euro na każde 10000 Euro uiszczonego myta). Zwrot niestety nie nastąpi z urzędu, a jedynie na wniosek zaintresowanego przedsiębiorstwa. Wniosek o zwrot nadpłaty nie musi mieć jakiejś szczególnej formy – należy wskazać wartość uiszczonych opłat, okres, za który żąda się rekompensaty oraz przywołać sygnaturę powyższego wyroku.

SZCZEGÓŁY ROZSTRZYGNIĘCIA

W ogłoszonym wyroku Trybunał stwierdził przede wszystkim, że dyrektywa 1999/62 nakłada na państwa członkowskie, które wprowadzają lub utrzymują opłaty za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, precyzyjny i bezwarunkowy obowiązek ustalania wysokości tych opłat z uwzględnieniem wyłącznie kosztów infrastruktury, mianowicie kosztów budowy,
eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury. W odniesieniu do kwestii, czy koszty związane z policją drogową wchodzą w zakres pojęcia „kosztów eksploatacji” i mogą z tego tytułu zostać zawarte w kalkulacji opłat za przejazd, Trybunał zauważył, że pojęcie to odnosi się do kosztów wynikających z eksploatacji danej infrastruktury. Odpowiedzialność za działania policji spoczywa na państwie, które występuje w ramach wykonywania prerogatyw władzy publicznej, a nie w charakterze operatora infrastruktury drogowej. Kosztów związanych z policją drogową nie można zatem uważać za „koszty eksploatacji”, o których mowa w dyrektywie 1999/62. Jeśli chodzi o okoliczność, że w omawianej sprawie uwzględnienie kosztów związanych z policją drogową powodowałoby jedynie stosunkowo niewielkie, wynoszące 3,8% lub 6%, przekroczenie kosztów infrastruktury, Trybunał orzekł, iż dyrektywa 1999/62 sprzeciwia się każdemu przekroczeniu kosztów infrastruktury, które wynikałoby w szczególności z uwzględnienia kosztów niekwalifikowalnych. Wreszcie Trybunał oddalił żądanie Niemiec zmierzające do ograniczenia w czasie skutków
omawianego wyroku.

CO TERAZ?

Należy niezwłocznie sporządzić wykaz płatności Toll-Collect w ostatnich latach (od 2017 roku). Następnie złożyć wniosek do centrali Toll-Collect o zwrot nadpłaty wskazując numer rachunku bankowego. Wszystkie wnioski i dokumenty muszą być sporządzone w języku niemieckim. Wnioski należy wysyłać na adres Toll Collect GmbH, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Niemcy oraz do wiadomości Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, 50762 Köln, Niemcy

MOŻEMY POMÓC!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do kontaktu w celu ustalenia procedury zwrotu. Prosimy przygotować następujące dokumenty:
1. Wykaz płatności
2. Kopie umów Toll-Collect
3. Lista pojazdów, dla których uiszczano opłaty w latach 2017-2020.

 

Data dodania:

29 października 2020

Tagi strony:

,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.