Płaca minimalna Luksemburg

W dniu 20 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2017 roku zmieniająca Kodeks pracy oraz ustawę ustanawiającą środki w celu utrzymania zatrudnienia, stabilności cen i konkurencyjności przedsiębiorstw. Ustawa wprowadziła nowe obowiązki odnośnie delegowania pracowników na terytorium Luksemburga przez podmioty zagraniczne.

W odróżnieniu od przepisów wprowadzonych wcześniej w Niemczech (MiLOG) czy we Francji (loi Macron) treść przepisów zawartych w Dzienniku Ustaw nr A300 z 2017 roku nie wskazuje jednoznacznie, że przepisy dotyczące płacy minimalnej mają zastosowanie także do transportu międzynarodowego. Właściwą interpretację utrudnia fakt, iż nawet interpretacje nowych przepisów sporządzane przez urzędy w Luksemburgu nie są do końca jednoznaczne.

Z uwagi jednak na fakt, iż zarówno treść zmienionego artykułu L. 141-1 luksemburskiego Kodeksu pracy, w szczególności dodany pkt. 5 do tego artykułu wyraźnie nawiązuje do przepisó dyrektywy 96/71/WE (dyrektywa dot. delegowania) oraz dyrektywy 2014/67/UE (dyrektywa wdrożeniowa), a także ze względu na zmienioną treść art. L. 142-3, uznać należy, że w każdym przypadku wykonywania pracy na terytorium Luksemburga (za wyjątkiem przewozów tranzytowych) zastosowanie mają uregulowania dotyczące zatrudnienia obowiązujące w tym kraju, włącznie z obowiązkiem zagwarantowania odpowiedniego poziomu płący minimalnej.

Przedsiębiorstwo delegujące pracownika do pracy na terytorium Luksemburga ma obowiązek dokonać zgłoszenia za pośrednictwem kanału internetowego do Inspekcji Pracy i Górnictwa delegowanie. Zgłoszenia należy dokonać także dla pracowników w transporcie międzynarodowym i wukonujących przeowyz kabotażowe. Obowiązek zgłaszania nie dotyczy kierowców wykonujących usługi transportowe we własnym imieniu i na własną rzecz (czyli kierowców – właścicieli przedsiębiorstw transprotowych).

Władze Luksemburga uruchomiły odpowiedni portal zgłoszeniowy dla podmiotów zagranicznych. System zgłoszenia pracowników uruchomiony jest pod adresem internetowym (https://guichet.itm.lu/edetach/). Przedsiębiorstwo delegujące pracowników jest zobowiązane do utworzenia konta na portalu, z którego będą przekazywane odpowiednie dane o pracownikach delegowanych. Dane przekazywane za pośrednictwem portalu będą na bieżąco przesyłane do Inspekcji Pracy i analizowane pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorstwa zagraniczne przepisów dot. m.in. płacy minimalnej.

W trakcie rejestracji przedsiębiorstwa w systemie należy podać następujące informacje (podstawa prawna: art. L 142-2 Kodeksu pracy):

1. Dane dotyczące przedsiębiorstwa – nazwa, forma prawna, adres, nr podatkowy VAT LU (luksemburski nr VAT podają wyłącznie przedsiębiorstwa, które oprócz usług transportowych wykonują inną działalność opodatkowaną w tym kraju),

2. Dane dotyczące pracownika:
– kopia umowy o pracę,
– formularz ubezpieczeniowy A1
– kopia orzeczenia lekarskiego,
– świadectwo kwalifikacji zawodowych,
– pozwolenie na pracę dla pracowników państw spoza UE;

3. Dokumentacja rozliczeniowa (miesięczna) pracownika:
– arkusze płac oraz oraz dowód wypłaty wynagrodzenia (potwierdzenie przelewu lub wypłaty gotówkowej),
– ewidencja czasu pracy – UWAGA! W odróżnieniu od dokumentacji wymaganej w innych krajach w Luksemburgu wprowadzono obowiązek ścisłego ewidencjonowania czasu pracy DZIEŃ PO DNIU wraz z rozliczeniem stosownego wynagrodzenia.

4. Określenie zasad współpracy oraz innych kwestii związanych z rocedurą delegowania (np. korzystanie z pracowników tymczasowych, podwykonawców itp).  – (należy wpisać dane wszystkich podmiotów dla których realizowana będzie dana procedura delegowania).

Zgodnie z art. 142 -2 pkt (1) ppkt 2 Kodeksu pracy obowiązkiem delegującego jest wskazanie tożsamości osoby fizycznej lub prawnej jednoznacznie ustalonej przez przedsiębiorstwo wysyłające, obecnego w Luksemburgu, który będzie osobą upoważnioną do komunikowania się z Inspekcją Pracy i innymi właściwymi organami kontrolnymi. Wg obecnej interpretacji powyższej regulacji reprezentantem przedsiębiorstwa może być kierowca wykonujący przewóz drogowy na terytorium Luksemburga.

UWAGA! W odróżnieniu od innych krajów dokumenty socjalne należy wgrywać (uploadować) na bieżąco do systemu. Po pierwszym miesiącu pracy w Luksemburgu (nawet 1 godzinę!) należy sporządzić ewidencję czasu pracy dla Luksemburga, rozliczyć wynagrodzenie oraz wypłacić, a następnie wszystkie dokumenty przetłumaczyć na język niemiecki lub francuski i wgrać do systemu e-Détachement. Zatem organy kontroli będą miały dostęp na bieżąco do wszystkich dokumentów socjalnych bez konieczności informowania przewoźnika o ewentualnej kontroli. Norm określających termin na wgranie tych dokumentów nie określono w sposób jednoznaczny, zatem uznać należy, że wszelkie dokumenty należy wgrywać do systemu niezwłocznie po ich sporządzeniu.

W wyniku rejestracji system umożliwia dokonanie wydruku dokumentu urzędowego – potwierdzenia rejestracji (Badge Social, e-Détachement). Dokument ten jest identyfikatorem socjalnym, który musi być przechowywany przez kierowcę przez cały okres przewozu w Luksemburgu.

Regulacje dotyczące delegowania nakładają obowiązek uwzględniania wynagrodzenia minimalnego ustalonego w Luksemburgu (zgodnie z przyjętym układem zbiorowym dla branży transportowej). które wynosi
– pracownik niewykwalifikowany – 11,55e / h (1.998,59 e / miesiąc),
– pracownik wykwalifikowany – 13,86e / h (2.398,30 e / miesiąc).

Zgodnie z art. L 143-2 nowelizacji Kodeksu Pracy naruszenie obowiązku zgłaszania pracowników oraz gromadzenia wymaganych dokumentów, a także naruszenie obowiązku wypłacania płacy minimalnej jest sankcjonowane karę pieniężną w wysokości od 1000 do 5000 Euro za jednego pracownika, a w przypadku recydywy (powtórnego naruszenia przepisów w ciągu 2 lat od pierwszego naruszenia) od 2000 do 10000 Euro. Całkowita grzywna w wyniku jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty 50000 Euro.

UWAGA! Klient (zleceniodawca, zleceniobiorca) ma obowiązek w rozumieniu przepisów art. L 142-2 ust. 2 sprawdzić, czy delegowany pracownik jest właściwie zgłoszony do luksemburskiej Inspekcji Pracy. Jeżeli tego nie zrobi, a w czasie późniejszej kontroli okaże się, że przepisy dot. płacy minimalnej nie były przestrzegane, wówczas podlega on tej samej odpowiedzialności finansowej, co podmiot zagraniczny.

Data dodania:

1 sierpnia 2017

Tagi strony:

,

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.